Correctief raadgevend referendum

In de gemeente Deventer hebben de inwoners de mogelijkheid een correctief raadgevend referendum aan te vragen bij de gemeenteraad.

Correctief betekent dat het referendum gaat over een door de gemeenteraad genomen besluit en dus niet over een voorgenomen besluit. Raadgevend wil zeggen dat het initiatief voor een referendum altijd bij de inwoners ligt.

Verzoek

Wilt u een referendum aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van een speciaal daarvoor bestemd formulier (formulier Inleidend verzoek (pdf, 42 KB)). Dit formulier richt u aan de gemeenteraad, ter attentie van de griffier. 

De voorwaarden en procedureregels voor een referendum staan vermeld in de Verordening correctief raadgevend referendum gemeente Deventer. Een (globale) samenvatting staat hieronder.

Raadsbesluiten

Een referendum kan alleen gaan over een besluit van de gemeenteraad. Een aantal raadsbesluiten is daarvan uitgezonderd. Zo kan er onder andere geen referendum worden aangevraagd over besluiten die gaan over individuele zaken als benoemingen, financiële zaken als de begroting en belastingen en de uitvoering van besluiten van hogere overheden.

De procedure die voorafgaat aan een referendum

Kiesgerechtigden kunnen de raad verzoeken te besluiten tot het houden van een referendum.
Eerst moet daarvoor een inleidend verzoek worden ingediend. Daarbij moeten ten minste 2000 handtekeningen van kiesgerechtigden worden gevoegd om het verzoek te ondersteunen. Het inleidend verzoek en de ondersteuningsverklaringen moeten binnen 4 weken na publicatie van het raadsbesluit worden ingediend. 

De ondersteuningsverklaringen worden geplaatst op een formulier, dat ter ondertekening op het stadhuis en eventueel andere door het college aangewezen plaatsen ligt. Hierbij moet u zich legitimeren.

Als volgens de verordening over het raadsbesluit een referendum kan worden gehouden en er bij het inleidend verzoek voldoende ondersteuningsverklaringen zijn gevoegd, kan vervolgens een definitief verzoek bij de gemeenteraad worden ingediend. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van een formulier (formulier definitief verzoek (pdf, 42 KB)).

Het definitief verzoek moet worden ondersteund door tenminste 5000 ondersteuningsverklaringen en uiterlijk binnen 6 weken, nadat de raad heeft besloten dat er een referendum mogelijk is, worden ingediend. De ondersteuningsverklaringen worden geplaatst op een formulier, dat ter ondertekening op het stadhuis en eventueel andere door het college aangewezen plaatsen ligt.

Wordt het aantal van 5000 gehaald, dan zal de raad besluiten dat er een referendum wordt gehouden en zal daarvoor een datum worden aangewezen.

Het referendum

Het referendum zal altijd gaan over de vraag of de kiesgerechtigden vóór of tegen het raadsbesluit zijn.

Uitslag referendum

Het referendum is geldig als het aantal geldige stemmen vóór, of het aantal geldige stemmen tegen het raadsbesluit meer dan 25% van het aantal kiesgerechtigden bedraagt.

Contact

Wilt u meer informatie over (het aanvragen van) een correctief raadgevend referendum? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Deventer via 14 0570.

English Deutsch