Logo gemeente Deventer

Bezwaar, klacht en andere procedures

Welke juridische procedure kiezen?

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Of wilt u inspraak leveren op een plan? Deze keuzehulp helpt u de juiste procedure te kiezen.

Lees meer

Bezwaarschrift indienen

De gemeente kan een beslissing nemen waarmee u het oneens bent. Bijvoorbeeld een verlaging van uw uitkering of een vergunning voor uw buurman. U kunt dan bezwaar maken binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

Lees meer

Hoe behandelt de gemeente uw bezwaarschrift?

Heeft u bezwaar ingediend? Dan bekijkt de gemeente uw zaak opnieuw. In veel gevallen wordt uw bezwaarschrift behandeld door de Algemene bezwaarschriftencommissie.

Lees meer

Klacht indienen

Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. Een klacht gaat over het gedrag van iemand.

Lees meer

Wat doet de gemeente met uw klacht?

Dient u een klacht in, dan gaan wij eerst met u in gesprek. Als u er met de gemeente niet uitkomt, kunt u alsnog uw klacht doorsturen aan de Nationale ombudsman.

Lees meer

Zienswijze indienen

Wanneer u wilt reageren op een voorgenomen besluit van de gemeente, kunt u een zienswijze indienen. Een voorgenomen besluit is een besluit dat nog niet definitief is genomen, bijvoorbeeld een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-omgevingsvergunning.

Lees meer

Parkeerboete of verkeersboete?

Heeft u een brief gekregen van het CJIB met de letter M? En bent u het niet eens met deze parkeerboete of verkeersboete? Dan kunt u bezwaar maken bij de officier van justitie. U kunt hiervoor niet bij de gemeente terecht.

Lees meer

Hoorzittingen Algemene bezwaarschriftencommissie

De Algemene bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig een hoorzitting. Op deze pagina ziet u welke openbare zaken op de agenda staan.

Lees meer

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Er kunnen situaties zijn waardoor u schade oploopt in de openbare ruimte. Als u meent dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is, kunt u uw schade bij ons melden. Tip: zorg dat u ter plekke foto’s maakt van de situatie.

Lees meer

Inspraak leveren

De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat inwoners meedenken over beleid en plannen. Bij een inspraakprocedure kunt u uw mening geven voordat het gemeentebestuur een besluit neemt.

Lees meer

Wet open overheid

Per 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid regelt dat informatie van de overheid openbaar moet zijn. U kunt vanaf 1 mei een Woo-verzoek indienen.

Lees meer

Correctief raadgevend referendum

In de gemeente Deventer hebben de inwoners de mogelijkheid een correctief raadgevend referendum aan te vragen bij de gemeenteraad.

Lees meer