Logo gemeente Deventer

Sporthal Bathmen

Bathmen heeft behoefte aan een nieuwe sportvoorziening. De huidige sporthal is verouderd en heeft te weinig ruimte. Daarom wil de gemeente een nieuwe sporthal bouwen.

Afgelopen jaar heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van de nieuwe sportvoorziening. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau M3V, in samenwerking met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen.

M3V en de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen hebben een enquête uitgezet onder bewoners en sportverenigingen. Op basis van deze enquête zijn daarna gesprekken gevoerd met de sportverenigingen, gebruikers en bewoners en is er onderzoek gedaan naar de wensen voor de nieuwe sporthal. De resultaten zijn vervolgens naar mogelijke scenario’s vertaald. De uitwerking is gebaseerd op de huidige en de toekomstige bezetting van de bestaande sporthal De Uutvlog en op de verwachte groei van Bathmen. 

 

Informatiebijeenkomst

De gemeente Deventer, initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen en bureau M3V hebben op 11 januari 2022 een informatieavond gehouden over de resultaten van het onderzoek en over het vervolg.

Een kort verslag van de bijeenkomst vindt u op de pagina Informatieavond Sporthal Bathmen.

 

Raadsvoorstel

Het college van B&W heeft een voorkeur uitgesproken voor het scenario van een basishal met een multifunctionele zaal (scenario 2B). 

De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel op woensdag 19 januari 2022. De besluitvorming hierover vindt later plaats. Alle raadsstukken vindt u op de website deventer.raadsinformatie.nl.  U kunt tijdens deze raadstafel inspreken, om uw mening over de nieuwe sportvoorziening te delen met de gemeenteraad.  

 

Contactpersoon

Uw vragen en opmerkingen kunt u per e-mail sturen aan Maaike van Vessem, m.van.vessem@deventer.nl.