Logo gemeente Deventer

Stadscampus De Kien

Ondernemers, onderwijs, gemeente en provincie werken de komende jaren samen aan een bruisende en dynamische plek in Deventer, waar elke student en jonge professional wil wonen en werken: Stadscampus De Kien.

Tussen het station en de historische binnenstad bevindt zich een unieke combinatie van IT bedrijven, techniek- en researchgerichte adviesbureaus, mbo en hbo opleidingen bij Aventus en Saxion. Samen willen deze ondernemers en instellingen verdere kennis- en talentontwikkeling stimuleren door onderwijs, onderzoek en ondernemen te combineren; ruim baan te bieden aan ‘tech en talent’ in een levendig, groen en zeer centraal bij openbaar vervoer en binnenstad gelegen knooppunt in de stad.

 

Ontwikkelperspectief

De gemeente heeft een Ontwikkelperspectief (pdf, 14 MB) opgesteld voor De Kien. Daarmee geeft ze verdere uitwerking aan de ambities van de Omgevingsvisie 2019. Het Ontwikkelperspectief biedt kaders en handvatten voor de diverse economische en ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en bewaakt en vergroot de samenhang. Het bevat gezamenlijke ambities voor de verlevendiging en vergroening van de buitenruimte, voor functiemenging door het toevoegen van woningen en voorzieningen zoals ondersteunende horeca en het stelt randvoorwaarden aan de kwaliteit van bebouwing in de Stadscampus als geheel. Per projectgebied blijft er ook ruimte om locatiespecifiek maatwerk toe te passen.

 

Aanpassingen

De afgelopen maanden is met omwonenden en belanghebbenden gesproken over het Ontwikkelperspectief. De belangrijkste aanpassing van het Ontwikkelperspectief is het verzoek van eigenaren om het Volkstuingebied ten noorden van het spoor op te nemen in het plangebied. We onderzoeken wat de mogelijkheden kunnen zijn voor ontwikkeling van natuur, ontmoeten, recreëren en wonen op deze locatie. Inbreng vanuit het kunnen versterken van wijk Voorstad-Oost is hierbij van groot belang. Ook elders in de Kien streven betrokkenen naar meer vergroenen van de buitenruimte; aandacht voor fietsparkeren en (elektrische) deelauto’s zijn geuite wensen. De verkenning om in het gebied aan het spoor een gemeenschappelijke parkeervoorziening te maken, wordt vervolgd.

 

Proces

In september 2021 is de aangepaste versie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierover is op 1 december een definitief besluit genomen. Bestaande en nieuwe initiatieven die – al dan niet gezamenlijk worden opgepakt in dit gebied – krijgen dan een plek in deze meerjarige ontwikkelvisie en dragen bij aan de gewenste ontwikkeling van dit deel van de stad.

 

Partners

De partners achter de Kien zijn: Tauw, Witteveen+Bos, Topicus, Deventer Schouwburg, Deventer Economisch Perspectief (DEP), Saxion Hogeschool, Aventus, gemeente Deventer en provincie Overijssel.

Lees meer op de website dekien.nl.