Logo gemeente Deventer

Afkoppelen regenwater, subsidie

Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp zich in de riolering mengt met vervuild water waardoor het gereinigd moet worden. Is uw pand aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel, dan kunt u kiezen om uw regenpijp af te koppelen van de riolering. Het hemelwater kan dan ten goede komen aan de tuin en het grondwater. U kunt subsidie aanvragen voor afkoppeling. Woont u in een nieuwbouwpand? Dan is uw pand al afgekoppeld van het riool en kunt u waarschijnlijk geen subsidie krijgen.

Kaart rioolaansluitingen

Bekijk eerst op de kaart of uw perceel is aangesloten op riool.

Subsidieaanvraag indienen

U vraagt subsidie aan voor het afkoppelen van regenwater met het aanvraagformulier, (pdf, 150 KB).

Aanvraag via e-mail opsturen

U kunt het formulier en de gevraagde gegevens ook mailen naar de gemeente:

gemeente@deventer.nl

Aanvraag per post opsturen

Het ingevulde formulier stuurt u met de gevraagde gegevens naar:
Gemeente Deventer
Team Inrichting en Beheer Leefomgeving (IBL)
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aanvraag afgeven aan de balie

U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde gegevens afgeven bij de balie:
Stadhuis
Grote Kerkhof 1
7411 KT Deventer

Wat heeft u nodig

Bij de aanvraag heeft u nodig:

 • een foto van de huidige afvoersituatie;
 • een schets van de infiltratievoorziening die u wilt aanleggen

Let op: Om in aanmerking te komen voor de subsidie mag u pas afkoppelen als uw aanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening gestart zijn en binnen 1 jaar voltooid zijn.

Subsidie aanvragen samen met de buren

Deelt u uw regenpijp met de buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen.

Meer informatie

Op de pagina Afkoppelen regenwater vindt u o.a. de folder met voorbeelden hoe u hemelwater kunt afvoeren.

Als u subsidie aanvraagt dan geldt daarvoor een minimum van 20 m2 voor het dakoppervlak dat u wilt afkoppelen.

Subsidie per m2 afgekoppeld dakoppervlak
Daken tot en met 1000 m2 € 8
Daken groter dan 1000 m2 € 6
Daken groter dan 2000 m2 € 4
Afkoppelen door het afvoeren van regenwater naar nabijgelegen oppervlaktewater € 2

U komt voor subsidie in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie.
 • Is uw pand al afgekoppeld van het riool, maakt u al gebruik van een gescheiden riool? Dan kunt u geen subsidie krijgen.
 • De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het aantal m2 dakoppervlak dat wordt afgekoppeld. De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd riool; u heeft deze niet al afgekoppeld.
 • Het dakoppervlak waar het om gaat is minimaal 20 m2.
 • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving.
 • De bodem van uw tuin moet voldoende waterdoorlatend zijn: een zandige ondergrond is geschikt, een klei of leemgrond niet. Op Riool.info leest u hoe kunt controleren of de bodem geschikt is om het water op te nemen. Houd minimaal 2 meter afstand tussen de infiltratievoorziening en de fundatie.

Mogelijkheden om hemelwater af te voeren

 • Groen dak aanleggen. Afkoppelen kan ook gecombineerd worden met de aanleg van een groen dak. Een groen dak vangt veel regenwater op, houdt het een bepaalde tijdsduur vast en voert het vertraagd af. Op die manier wordt het riool tijdens een regenbui minder belast.
 • Bovengrondse infiltratie/oppervlakte infiltratie. Het regenwater wordt via een gootje of pijp afgevoerd naar een open plek in de tuin (bijvoorbeeld het gazon) waar het langzaam kan bezinken. Om dit goed te laten verlopen moet deze plek de helft van het dakoppervlak bedragen en iets lager liggen dan uw woning.
 • Ondergrondse infiltratie. Deze methode is erg geschikt voor kleinere (voor)tuinen en verharde oppervlakken. U kunt gebruik maken van grindkoffers of waterdoorlatende kunststof kratten in de bodem. Boven de voorziening moet er minstens 30 cm bodem aanwezig zijn.
 • Afvoeren naar vijver of oppervlaktewater. Het afvoeren van regenwater via een pijp of een gootje naar een infiltratievijver in de tuin of een naburige sloot is redelijk eenvoudig en goedkoop te realiseren.
 • Opvangen en hergebruiken van regenwater
 • Bladvang en zandvang. Een bladvang in de regenpijp en een ondergrondse zandvang zijn nodig om verstopping van de infiltratievoorziening te voorkomen.

Lees in de folder meer uitleg over de mogelijkheden om hemelwater af te voeren

Voor het aanvragen van subsidie voor afkoppelen regenwater kunt u terecht in het stadhuis.