Subsidieloket

Het Subsidieloket geeft u een overzicht van de subsidies die u bij de gemeente Deventer kunt aanvragen.

Subsidie aanvragen

Wilt u een subsidie aanvragen? Via de links vindt u aanvraagformulieren, regelgeving, voorwaarden en andere zaken waarmee u rekening kunt houden.

Het aanvragen van een subsidie leidt niet tot een vergunning. Organiseert u iets waarvoor een vergunning nodig is, vraag die dan apart aan.

Subsidies op basis van artikel 1.3 Algemene subsidieverordening Deventer:

Milieusubsidies: 

Subsidie op basis van de Algemene subsidieverordening Deventer:

Op basis van de ASV kent de gemeente projectsubsidies en budgetsubsidies:

  • Een projectsubsidie wordt verleend voor de uitvoering van bepaalde activiteiten die het karakter hebben van een evenement, project of anderszins een nieuwe opzet of een nieuwe werkwijze;
  • Een budgetsubsidie is een structurele subsidie die wordt verleend op basis van vooraf met de subsidieontvanger afgesproken activiteiten. De beoogde resultaten worden aantoonbaar gemaakt in kwantitatieve of kwalitatieve zin, bestede tijd of ingezette middelen.

Wij maken een onderscheid tussen subsidies tot € 100.000,- en vanaf € 100.000,-.

Begroting subsidies 2017

De raad van de gemeente Deventer heeft, op grond van artikel 1.5 van de Algemene Subsidieverordening Deventer, voor het jaar 2017 voor een aantal subsidieregelingen een maximaal beschikbaar bedrag (subsidieplafond) vastgesteld.

Het betreft de volgende regelingen met de daarbij behorende bedragen:

  • Nadere subsidieregels Activiteiten Internationale Samenwerking: € 49.993,-
  • Nadere subsidieregeling Jongerenorganisaties en jongerenactiviteiten, onderdeel jongerenactiviteiten: € 48.348,-
  • Nadere subsidieregels Meedoen: € 344.742,-
  • Regeling Kleintje Cultuur: € 159.631,-
  • Nadere subsidieregels voor de Amateurkunst: € 153.003,-
  • Beleidsregels subsidiëring verenigingssportaccommodaties (1/3-regeling): € 60.000,-
  • Nadere subsidieregels Beschermd Wonen ggz Centrumgemeenteregio Deventer: € 15.180.000,-

Daarnaast heeft de raad voor het jaar 2017 voor verschillende beleidsterreinen, waaraan subsidies gekoppeld zijn, het beschikbare bedrag vastgesteld. Een aanvraag voor een subsidie moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Deventer.

De vastgestelde bedragen staan in het overzicht Subsidies 2017 (excelbestand, 37 KB) en het overzicht subsidies 2017 programma 10 (excelbestand, 13 KB)

Subsidieregister

In het subsidieregister staat welke organisaties subsidie krijgen van de gemeente Deventer. Kijk op www.deventer.nl/subsidieregister.

English Deutsch