Logo gemeente Deventer

Verkabelen (hoogspanningskabels)

TenneT heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het onder de grond brengen van de bestaande hoogspanningskabels in Diepenveen/Platvoet en bij de N348/De Snipperling. Wat zijn de resultaten, het voorkeursalternatief? Wat vinden omwonenden en gemeenteraad daarvan?

Verschillende routes, ook wel tracés, voor het leggen van de kabels onder de grond, het verkabelen zoals dat heet, zijn onderzocht. Ze zijn technisch allemaal mogelijk. Op basis van een groot aantal criteria is in de studie een weging gemaakt tussen de alternatieven. Dat levert meerdere voorkeurstracés op. 

 

Kansen 

Aanleiding voor het onderzoek is een verzoek van de gemeenteraad. Bewoners hebben het verkabelen van de hoogspanningskabels op de politieke agenda gezet. De raad wil ook weten welke kansen het verkabelen biedt voor woningbouw, recreatie en toerisme en openbaar groen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er voornamelijk kansen liggen voor meer groen en fiets- en wandelpaden. 

 

Veel gestelde vragen

De gemeente en TenneT organiseerden op 26 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond over de haalbaarheidsstudie. In de centrale hal van het stadhuis stonden informatieborden over onder andere de voorkeursalternatieven voor de tracés door Diepenveen/Platvoet en langs de N348/De Snipperling. Er waren informatieve films te zien en medewerkers van gemeente en TenneT gaven toelichting en gaven antwoord op vragen. Bekijk de Meest gestelde vragen over verkabelen.

 

Vervolg

De vervolgstap na de haalbaarheidsstudie is het kiezen van een voorkeursalternatief, waarvoor een basisontwerp gemaakt wordt. Bij het basisontwerp wordt meer ingezoomd op de details van het tracé. Met deze gegevens kan het bestemmingsplan worden aangepast en de benodigde vergunningen worden aangevraagd.

Het is aan de gemeenteraad om deze stap te zetten. Hierover is op 10 november jl. door de gemeenteraad gesproken tijdens de begrotingsbehandeling. De raad heeft unaniem een motie aangenomen om geld te reserveren voor het uitvoeren van het basisontwerp. Begin 2022 wil de gemeenteraad met elkaar spreken over de kosten en opbrengsten van het verkabelen van de hoogspanningsleidingen. De gemeenteraad zal dan de keuze maken of geld, dat nu gereserveerd is bij de begrotingsbehandeling, beschikbaar komt voor het uitvoeren van een basisontwerp.

 

Financiën 

Alle stappen in het proces kosten geld, waar de raad eerst nog budget voor beschikbaar moet stellen. De voorlopige inschatting van de totale investering voor de twee goedkoopste varianten van beide tracés bedraagt zo’n € 22,5 miljoen. De gemeente zou daarvan ruim € 3 miljoen moeten betalen. Volgens het college is de verbetering van de leefomgeving door verkabelen relatief beperkt en staat deze niet in verhouding met de totale investering die hiervoor gereserveerd moet worden.

 

Documenten

Per tracé is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daarnaast is een notitie opgesteld met kansen die verkabelen biedt. De studies en de notitie zijn hieronder te bekijken.