Logo gemeente Deventer

Verzoeken om handhaving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen.

LET OP: dit is een juridische procedure waarbij uw gegevens (naam, adres en woonplaats) worden gedeeld met de  overtreder(s). Als u geen formele juridische procedure wilt starten, dan kunt u (anoniem) een melding maken.  Bijvoorbeeld over overlast (bouwen zonder vergunning, kamerverhuur etc.), parkeren of illegaal gestort afval. Afhankelijk van de prioriteit kan hier alsnog handhaving aan te pas komen.

Probeer eerst te praten

Degene waarover u het verzoek om handhaving indient, hoort wie het verzoek om handhaving heeft ingediend. Onze ervaring is, dat het indienen van een handhavingsverzoek, bij bijvoorbeeld burenruzies, bijna nooit tot een betere onderlinge relatie leidt. We raden u daarom aan eerst met elkaar te gaan praten. Dit levert vaak veel meer op dan het indienen van een handhavingsverzoek.

Het kan best lastig zijn om met buren in gesprek te komen. Lukt het niet of loopt het gesprek op niets uit? Neem dan eens contact op met buurtbemiddeling. Op de website: www.buurtbemiddelingdeventer.nl leest u wat deze partij voor u kan betekenen.

Verzoek om handhaving: alleen voor belanghebbenden en niet anoniem

 • Om te kunnen verzoeken om handhaving is het volgens de wet vereist dat u belanghebbende bent. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw buren bouwen zonder de benodigde omgevingsvergunning. U bent in zo’n geval belanghebbende. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een belanghebbende, is het noodzakelijk dat bekend is wie om handhaving verzoekt.
 • Tijdens de behandeling van een verzoek worden uw belangen en die van degene op wie het verzoek betrekking heeft tegen elkaar afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend. Om deze reden kunt u niet anoniem een verzoek om handhaving indienen.
 • Als is vastgesteld dat u belanghebbende bent, wordt er door de gemeente een onderzoek ingesteld. Er wordt onder andere gekeken of er inderdaad sprake is van een overtreding.

Zo verloopt een handhavingstraject

 • In het geval van een overtreding kan er een handhavingstraject in gang worden gezet. Het handhavingstraject bestaat uit maximaal 3 stappen om de overtreding door de overtreder te laten beëindigen:
  1. een ambtelijke waarschuwing om iemand te wijzen op een overtreding;
  2. een voornemen om iemand een herstelsanctie (last) op te leggen;
  3. de definitieve last (bijvoorbeeld een bouwstop of een dwangsom).
 • Een handhavingstraject kan enkele maanden tot jaren duren. Dit hangt af van de complexiteit van de zaak.
 • Als sprake is van een overtreding, dan onderzoeken wij of de overtreding kan worden gelegaliseerd, bijvoorbeeld met een (omgevings)vergunning. Dit zijn wij verplicht en dit heet een legalisatieonderzoek.
 • Bij een verzoek om handhaving krijgt u altijd een beslissing op uw verzoek. Dit kan enige tijd duren. Dit komt omdat het onderzoek tijd kost. Mocht er sprake zijn van een overtreding dan kost het handhavingstraject ook enige tijd. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het handhavingstraject.
 • Het is ook mogelijk dat de gemeente besluit niet handhavend op te treden, ook al is er sprake van een overtreding. Handhaving moet namelijk evenredig zijn en in sommige gevallen weegt het belang om handhavend op te treden niet op tegen het belang van de verzoeker om handhaving of de overtreder.

Het indienen van een verzoek om handhaving is gratis.

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw handhavingsverzoek.
 • Ook de overtreder heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit om de overtreding ongedaan te maken. Dit is stap 3 van het handhavingstraject.
 • Wanneer er bezwaar wordt gemaakt zal er een juridisch traject worden opgestart. Dit traject kan ook enige tijd in beslag nemen.

Hulp nodig?

U kunt iemand anders vragen namens u een verzoek om handhaving in te dienen. U machtigt deze persoon dan.

Wilt u hulp bij het opstellen van een verzoek om handhaving? U kunt terecht bij het Juridisch Loket of eventueel bij uw rechtsbijstandsverzekering.

Vereniging, stichting of vennootschap

Dient u een verzoek in namens een vereniging, stichting of vennootschap? Laat het verzoek dan ondertekenen door bestuursleden die daartoe bevoegd zijn. Welke bestuursleden dat zijn, hangt af van de statuten. Wilt u ook een kopie van de statuten toevoegen of meesturen met uw verzoek om handhaving?