Logo gemeente Deventer

Windenergie in Deventer

Deventer wil voor 2030 55% minder CO2 uitstoten. Dat past in het Nationale Klimaatakkoord. Met alleen zonne-energie is deze doelstelling niet haalbaar. Windenergie is hiervoor noodzakelijk.

In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 West-Overijssel is afgesproken dat Deventer in 2030 212 GWh aan duurzame elektriciteit opwekt, 30% met wind en 70% met zon. Regionaal wordt gestreefd naar een verhouding van 60% wind en 40% zon. Hiermee wordt de bestaande netcapaciteit het beste benut en de maatschappelijke kosten voor het aanpassen van het netwerk het laagst gehouden.

 

Gemeenteraad: windmolens onder voorwaarden mogelijk langs de A1 

Het hele gebied langs de A1, van de IJssel tot aan de oostelijke gemeentegrens, is het gebied waar windmolens in Deventer onder voorwaarden mogelijk worden. Dit gebied is al eerder genoemd in de gemeentelijke Omgevingsvisie en de provinciale Omgevingsvisie. Ook is dit gebied door provincie Overijssel aangewezen als clustergebied voor wind. Plannen voor windmolens in dat gebied worden getoetst aan regels die de gemeente samen met betrokken partijen op gaat stellen. Dit heeft de gemeenteraad van Deventer woensdagavond 11 oktober 2023 besloten. De raad heeft daarbij ook besloten dat nieuwe normen en richtlijnen, die door het Rijk worden vastgesteld, meegenomen worden in het toetsingskader. Lees het hele besluit.

In een persoonlijke videoboodschap legt wethouder Thomas Walder uit wat het besluit inhoudt en vooral waarom het besluit van belang is voor de duurzame toekomst van Deventer op een manier dat belanghebbenden in Deventer daar zelf zeggenschap over hebben. Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

 

Naar een YouTube filmpje

 

Informatieavond 27 juni 2023

Op 27 juni 2023 was er een informatieavond. De gemeente lichtte het besluit over het zoekgebied toe en vertelde over het vervolgproces. Bekijk de informatieavond terug. 

Vervolg

Nu de gemeenteraad het besluit heeft genomen is het tijd voor de volgende stap: het opstellen van de regels voor windmolens in het gebied.   

Regels

Samen met belanghebbenden stelt de gemeente regels op voor initiatieven voor windenergie. De gemeente nodigt hiervoor bewoners van het zoekgebied, omwonenden en belangengroepen uit. Hoe de gemeente dit gaat doen, wordt opgeschreven in een plan. Dat plan wordt besproken met belangengroepen en dat gebeurt in het najaar van 2023. Bij het vaststellen van de RES 1.0 is al bepaald dat hierbij veel ruimte voor lokaal eigenaarschap en financiële participatie moet zijn. Dat laatste betekent dat mensen die in de nabije omgeving van een windmolen wonen, ook meedelen in de opbrengst. Ook is er in de regels aandacht voor gezondheidsrisico's, met name in relatie tot geluid, trillingen en slagschaduw. 

De planning is om de regels in de 1e helft van 2024 met elkaar op te stellen en door de gemeenteraad vast te laten stellen. 

Landelijke regels geluid en afstand

Het Rijk heeft onderzoek gedaan naar geluidsnormen en afstanden van woningen tot windmolens. Vanzelfsprekend neemt de gemeente deze normen mee in de op te stellen regels en gelden deze normen op het moment van vergunningverlening voor eventuele initiatieven.

 

Regionale Energiestrategie (RES 2.0)

De regio West-Overijssel werkt aan het opstellen van een RES 2.0. Hierin kijkt de regio naar wat er nog nodig is om de afspraken uit de RES 1.0 uit te voeren en de doelen voor 2030 te halen. De regionale planning voor het vaststellen van de RES 2.0 kent 2 oplevermomenten aan het Nationaal Programma RES:

  • voortgang RES 2.0 op 1 juli 2023 – feitelijke informatie, stand van zaken;
  • herijking RES 2.0 voorjaar 2024 – inhoudelijke aanpassingen, aanscherpen afspraken.

 

Vragen of opmerkingen?

Of wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen? Mail dan uw e-mailadres naar: windenergie@deventer.nl.