Logo gemeente Deventer

Windenergie in Deventer

Deventer wil voor 2030 55% minder CO2 uitstoten. Dat past in het Nationale Klimaatakkoord. Met alleen zonne-energie is deze doelstelling niet haalbaar. Windenergie is hiervoor noodzakelijk.

In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 West-Overijssel is afgesproken dat Deventer in 2030 212 GWh aan duurzame elektriciteit opwekt. Op regionaal wordt gestreefd naar een verhouding van 60% wind en 40% zon. Hiermee worden de bestaande netcapaciteit het beste benut en de maatschappelijke kosten voor het aanpassen van het netwerk het laagst gehouden.

 

Zoekgebied langs de A1

Om voor 2030 de CO2-uitstoot met 55% te verminderen, stelt het college van burgemeester en wethouders een zoekgebied voor windenergie voor aan de gemeenteraad. Het gaat om het gebied aan beide kanten en langs de gehele Deventer lengte van de A1. Dit gebied is al eerder genoemd in de gemeentelijke Omgevingsvisie en de provinciale Omgevingsvisie.

Op 27 juni 2023 was er een informatieavond. De gemeente lichtte het besluit over het zoekgebied toe en vertelde over het vervolgproces. Bekijk de informatieavond terug. 

 

Spelregels

Samen met belanghebbenden stelt de gemeente spelregels op voor initiatieven voor windenergie. De gemeente nodigt hiervoor bewoners van het zoekgebied, omwonenden en belangengroepen uit. Dit proces zal pas starten nadat de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen. We verwachten dat dit na de zomer kan beginnen. Bij het vaststellen van de RES 1.0 is al bepaald dat hierbij veel ruimte voor lokaal eigenaarschap en financiële participatie moet zijn. Ook is er in de spelregels veel aandacht voor gezondheidsrisico's, met name in relatie tot geluid, trillingen en slagschaduw. 

Het RIVM doet op dit moment onderzoek naar geluidsnormen en afstanden van woningen tot windmolens. Halverwege dit jaar wordt duidelijk wat de landelijke normen worden. In het eerste kwartaal van 2024 zijn deze normen onherroepelijk. Vanzelfsprekend neemt de gemeente deze normen mee in de op te stellen spelregels en gelden deze normen op het moment van vergunningverlening voor eventuele initiatieven.

 

Regionale Energiestrategie (RES 2.0)

De regio West-Overijssel werkt aan het opstellen van een RES 2.0. De regionale planning voor het vaststellen van de RES 2.0 kent 2 oplevermomenten aan het Nationaal Programma RES:

  • voortgang RES 2.0 op 1 juli 2023 – feitelijke informatie, stand van zaken;
  • herijking RES 2.0 januari/februari 2024 – inhoudelijke aanpassingen, opnemen van nieuwe zoekgebieden.

De provincie Overijssel verwacht dat Deventer de RES-afspraken nakomt. Na 1 juli 2023 is de provincie verplicht vergunningsaanvragen voor windprojecten in behandeling te nemen en een provinciaal inpassingplan (PIP) op te stellen.

 

Vervolg

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, start het opstellen van de spelregels. De gemeenteraad stelt deze waarschijnlijk eind 2023 vast en gebruikt deze daarna bij de beoordeling van een initiatief voor windenergie in het gebied.

 

Vragen of opmerkingen?

Of wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen? Mail dan uw e-mailadres naar: windenergie@deventer.nl.