Logo gemeente Deventer

Afvalwater lozen

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap.

U mag geen afvalwater buiten het riool lozen. Wanneer uw bedrijf (nog) niet op het riool is aangesloten, moet u bij de gemeente een ontheffing aanvragen. Met de ontheffing mag u huishoudelijk afvalwater, koelwater of bedrijfsafvalwater lozen.

Is uw huis nog niet aangesloten op het hoofdriool? Dan wordt een tijdelijke oplossing gedoogd. Het is de bedoeling alle woningen zo snel mogelijk aan te sluiten op het hoofdriool.

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

Of u een ontheffing nodig heeft kunt u zelf achterhalen door via het Omgevingsloket een vergunningcheck te doen. U kunt de ontheffing dan ook direct online aanvragen. U kunt de aanvraag ook schriftelijk doen via de gemeente.

Wat heeft u nodig?

U moet een verklaring afleggen over hoe u het afvalwater gaat verwerken.

Een overzicht van alle kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening van de gemeente Deventer.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.

U geeft informatie over de volgende zaken:

  • het waterverbruik
  • welke stoffen u wilt lozen
  • hoeveel stoffen u wilt lozen
  • hoe vaak u stoffen wilt lozen

Met deze informatie wordt beoordeeld of er voorzieningen zoals een olieafscheider of vetvanger nodig zijn.

Daarnaast zitten bij uw aanvraag de volgende stukken:

  • eerder verleende vergunningen. Bijvoorbeeld een vergunning van het waterschap, een milieuvergunning of een omgevingsvergunning
  • bevestigingen van eerder gedane meldingen op basis van milieuregels

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Verzoek aan andere overheden

In bepaalde gevallen is toestemming van het waterschap nodig. Een voorbeeld hiervan is het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van bijvoorbeeld een septic tank.

Verzoek aan de gemeente

Aan deze ontheffing worden door de gemeente speciale voorwaarden gesteld.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit bezwaar bij ons aantekenen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in het digitaal loket.

Afvalwaterlozing buitengebied: op riolering of individuele behandeling

Alle huishoudelijke afvalwaterlozingen in het buitengebied dienen aan wettelijke eisen te voldoen. Er mag geen lozing meer op de bodem en/of het oppervlaktewater plaatsvinden zonder:

  • een individuele voorziening voor de behandeling van het afvalwater (IBA) of
  • aansluiting op het gemeentelijk riool.

De IBA moet aan de regels van de Lozingenbesluiten voldoen. Bij lozing op de bodem is de gemeente het bevoegd gezag, bij lozing op het oppervlaktewater het waterschap.

Kosten

Om de kosten voor het maken van een rioolaansluiting te kunnen invorderen heeft de gemeenteraad een Verordening Rioolaansluitingsrecht vastgesteld. In deze verordening zijn onder andere de tarieven vastgesteld die betaald moeten worden voor de realisering van een rioolaansluiting.

Vermoedt u illegale lozing van afvalwater dan kunt u deze melden via het Meldpunt Openbare Ruimte. Is er sprake van spoed, bel ons dan op 14 0570.