Logo gemeente Deventer

Deventer bouwt, de toekomst van het wonen

Deventer heeft de ambitie om (gerekend vanaf 2021) tot 2035 in totaal 11.000 nieuwe woningen te realiseren. Dit is nodig om de groei van de bevolking in goede en gezonde banen te leiden. En om bij te dragen aan de ambities om de stad te verjongen en de arbeidsmarkt te versterken.

 

Keuzes maken

Om deze ambities te halen, moeten er keuzes gemaakt worden. Het document ‘Kansenkaart wonen Deventer’ (pdf, 7 MB) beschrijft de voor- en nadelen van een groot aantal mogelijke woningbouwlocaties, en brengt de keuzes en dilemma’s in beeld, onder meer op gebied van bereikbaarheid, economie, natuur, landbouw, landschap, biodiversiteit. Burgemeester en wethouders gaan binnenkort met de gemeenteraad in gesprek over de Kansenkaart.

 

Gezonde verstedelijking

Gezondheid is in deze fase gekozen als overkoepelend uitgangspunt voor de verstedelijking. Het thema wordt breed beschouwd: het gaat over sociale ontmoetingsruimte, een evenwichtige en rijke mix aan woningen, goede fiets- en wandelinfrastructuur, nabijheid van voorzieningen en goed toegankelijk openbaar groen.

 

Grote woningbouwlocaties 

De Kansenkaart laat zien dat er 4 mogelijke locaties in beeld zijn waar grote aantallen woningen gebouwd kunnen worden. Deze locaties hebben ook nadelen zoals minder goede bereikbaarheid, verlies van landbouwgrond of bedrijventerrein. Het gaat om Wechelerhoek, Baarlerhoek, Stadsland en de werkgebieden ten oosten van het centrum.

De gemeente gaat verder met de al in gang gezette verkenning van de Wechelerhoek en legt een concept omgevingsprogramma voor aan de raad. Als het omgevingsprogramma wordt vastgesteld wordt het voorkeursrecht voor Wechelerhoek met 3 jaar verlengd. 

 

Stadsland

Burgemeester en wethouders leggen ook een vraag voor aan de gemeenteraad over Stadsland, aan ‘de overkant’ van de IJssel: wil Deventer voor de langere termijn (na 2035) de ontwikkeling van de locatie Stadsland inbrengen in het onderzoek Verstedelijking in Balans van de regio Stedendriehoek inclusief bijbehorende maatregelen? Dan kan bijvoorbeeld onderzocht worden of hier aantrekkelijke nieuwe woonmilieus voor Deventer en de regio gerealiseerd kunnen worden. Daarbij is ook de vraag belangrijk welke rol dit gebied krijgt in het programma Ruimte voor de Rivier en in hoeverre het vraagstuk van een derde brug over de IJssel bij deze ontwikkeling kan worden meegenomen.

 

Input en expertise ophalen

In deze fase van de opgave is bewust gekozen om met selecte groepen in gesprek te gaan. In deze gesprekken ging het om de keuzes en dilemma’s rondom de opgave voor wonen concreter op tafel te krijgen. In een drietal bijeenkomsten is input en expertise opgehaald met als doel het verduidelijken en verbeteren van de kwaliteit van het beleid. De opbrengst van deze sessies zijn verwerkt in ‘De Kansenkaart wonen Deventer’. 

 

Consultatie

Dit tussenproduct, inclusief de keuzes en dilemma’s die hierachter liggen, worden in de Kansenkaart toegelicht en voor consultatie aan de raad voorgelegd met enkele specifieke vragen. Daarna kan gericht onderzoek gedaan worden voor de Omgevingsvisie, waarin de keuzes definitief worden gemaakt. 

 

Achtergrondinformatie