Logo gemeente Deventer

Windenergie

Zie voor meer informatie de pagina Windenergie.

 • Vragen en antwoorden windenergie

  Waarom worden de ‘programmeringsafspraken’ gemaakt?

  De provincie gaat over de vergunningen voor windmolens. Dat noemen we ‘bevoegd gezag’. Het maken van afspraken met de provincie zorgt ervoor dat we als gemeente ook zelf nog iets te zeggen hebben over windmolens in Deventer. Zonder die afspraken moet de provincie alle vergunningsaanvragen voor windmolens in behandeling nemen. In de programmeringsafspraken staat het maximumaantal GWh per voorkeursgebied dat wij van de provincie op moeten wekken. Met het maken van deze afspraken kunnen we als gemeente nog enigszins sturen op de tijd en plaats en het aantal windmolens. Dat maakt de komst van windmolens in Deventer voor de inwoners en ondernemers in ieder geval tot 2030 voorspelbaar. 

   

  Windenergie is noodzakelijk om te voldoen aan de ambitie van Deventer en de provincie om in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen en in 2050 energieneutraal te zijn. 

  Waarom is er voor dit zoekgebied gekozen?

  Alleen in dit gebied is er een initiatief voor windmolens dat voldoet aan de gemaakte afspraken. Dit betekent dat dit project dus als eerste is ingediend en in behandeling wordt genomen door de provincie. Voldoet deze aan alle voorwaarden, dan zal het vergunningstraject in gang worden gezet. Er is dan nog ruime tijd nodig voor onderzoek en participatie, tot de daadwerkelijke realisatie van windmolens. Tussen aanvraag en plaatsing van windmolens zit gemiddeld 6 tot 8 jaar.

  Hoeveel windmolens komen er in Deventer?

  De provincie heeft een hoeveelheid opwek van 149 gigawattuur (GWh) opgelegd voor een deel van het zoekgebied. Er wordt gerekend met een gemiddelde standaardwaarde 20 GWh opwekvermogen per windmolen, wat betekent dat er ongeveer7 windmolens gerealiseerd moeten worden in het zoekgebied. De resterende 9 GWh wordt al opgewekt door de 2 bestaande windmolens. Pas bij het verlenen van vergunningen weten we wat het definitieve aantal windmolens wordt. Dit gebied wordt van 1 september tot 1 januari 2025 nu opengesteld voor het indienen van projecten.  

   

  Waarom is er nu geen ruimte voor inspraak: meepraten en meedenken?

  De partij die de windmolens in het gebied wil plaatsen en de provincie zijn ervoor verantwoordelijk dat u kunt meepraten en meedenken (participatie) in de realisatie van de windmolens. Hier is nog ruim de tijd voor. Het is goed om te weten dat windprojecten vanaf de start vaak nog 6 tot 8 jaar lopen voordat de windmolens worden gebouwd. Als gemeente dringen wij er bij beide partijen op aan dat wij daar goed bij betrokken worden en als belanghebbende aansluiten.

  Hoelang duurt het traject van aanvraag tot realisatie van windmolens? 

  De totstandkoming van windmolens bestaat uit verschillende fases.

  De fase waar wij ons nu in bevinden heet de initiatief-fase. In deze fase kunnen initiatiefnemers voor windprojecten zich melden. Deze fase duurt ongeveer 2 jaar. Daarna volgen:

  • de planfase (+/- 2 jaar)
  • de politieke besluitvorming en procedures (+/- 2 jaar)
  • financiering, contractering en productie (+/- 2 jaar)
  • de bouw (+/- 1 jaar) 

  Het duurt dus zeker nog 6 tot 8 jaar voordat de windmolens er daadwerkelijk staan. 

  Schematische weergave traject realisatie windmolens, zoals hierboven in de tekst is omschreven.

  Bron: Windwijzer van Nieuwe-Energie-Overijssel

  Aan welke eisen moeten de windmolens voldoen?

  Het Rijk (het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) werkt aan nieuwe landelijke milieunormen voor windturbines op land. Het gaat om nieuwe regels voor geluid, veiligheid, slagschaduw en afstand van grote en kleine windturbines. Dit vraagt om een uitgebreid proces, waaronder een participatie- en inspraaktraject. Naar verwachting wordt de normering juli 2025 vastgesteld. De nieuw te realiseren windmolens moeten aan de nieuwe normeringen voldoen. Zie voor meer informatie: Proces en planning landelijke milieunormen windturbines op land.

  Wat gebeurt er met de elektriciteit die door de windmolens wordt opgewekt, wordt dit gebruikt door de gemeente?

  In principe gaat de elektriciteit die windmolens opwekken via een onderstation uiteindelijk het hoogspanningsnetwerk op. De windmolens dragen dus bij aan de algemene landelijke energievoorziening. Wel onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de windenergie (gedeeltelijk) direct te koppelen aan gebruikers, zoals bedrijven in Deventer. Dat helpt om verstopping op het lokale stroomnetwerk te verminderen. 

   

  Hoe zit het met stroomoverschot op het net?

  In principe gaat de elektriciteit die windmolens opwekken via een onderstation uiteindelijk het hoogspanningsnetwerk op. De windmolens dragen dus bij aan de algemene landelijke energievoorziening. Wel onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de windenergie (gedeeltelijk) direct te koppelen aan gebruikers, zoals bedrijven in Deventer. Dat helpt om verstopping op het lokale stroomnetwerk te verminderen.