Logo gemeente Deventer

Subsidie groene daken en gevels

Wilt u als huurder of eigenaar van een woning een groen dak of een groene gevel aanleggen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie. Gaat het om een nieuw pand (gebouwd in 2020 of later)? Dan is er voor uw pand geen subsidie beschikbaar.

Belangrijk om te weten

 • Een groen dak en een groene gevel heeft vele voordelen. Het verbetert de luchtkwaliteit, dempt straatgeluid, isoleert en verkoelt, houdt regenwater vast, is onderhoudsvriendelijk en levert voedsel voor vlinders, bijen en vogels. Een groen dak gaat ook zo’n 30 jaar langer mee dan een gewoon dak en verhoogt de waarde van je huis. In de zomer wordt een groen dak niet zo heet. Zonnepanelen op een groen dak leveren daarom meer energie op. 
 • Doet u een aanvraag? Wacht dan met het uitvoeren van de werkzaamheden tot uw aanvraag is goedgekeurd.
 • Wilt een groen dak of een groene gevel aanleggen op een nieuw pand (gebouwd in 2020 of later)? Dan is er voor uw pand helaas geen subsidie beschikbaar.
 • Kijk op het tabblad Voorwaarden voor alle voorwaarden.
 • Gedurende de looptijd van deze subsidieregeling geldt per afzonderlijk kalenderjaar een subsidieplafond van € 100.000. We behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst.

Wat heeft u nodig?

 • Een begroting van de uit te voeren maatregelen.
 • Foto’s van de huidige situatie.
 • Een schets van de huidige en toekomstige situatie.
 • Toestemming van de eigenaar, als u niet de eigenaar bent maar de huurder.

Toestemmingsformulier van de eigenaar

Wilt u een groen dak en of groene gevel aanleggen, maar bent u niet de eigenaar van het pand? Dan heeft u schriftelijk akkoord nodig van de eigenaar. Het toestemmingsformulier (pdf) met het akkoord voegt u toe aan uw digitale subsidieaanvraag. 

Na uw aanvraag

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag of de subsidie wordt verleend. 
 • Zijn uw werkzaamheden gereed? Dan ontvangt de gemeente graag per mail foto’s van de definitieve situatie, vergezeld met de betreffende facturen.

Hulp nodig?

Heeft u  vragen over de aanleg van een groen dak of groene gevel, advies of hulp nodig bij de subsidieaanvraag? Neem dan contact op met ons via klimaatadaptatie@deventer.nl.

Meer informatie

Kijk op www.duurzaamdeventer.nl voor meer informatie over groene daken en gevels. En lees meer over andere subsidiemogelijkheden zoals het afkoppelen van regenwater en het nemen van klimaatmaatregelen bij bedrijven.

 

Voor een groen dak is de hoogte van de subsidie:

 • € 25 per m² groen dak, waarbij maximaal 50% van de werkelijk gemaakte kosten wordt vergoed.
 • Per perceel maximaal € 3.000.  

Voor een groene gevel is de hoogte van de subsidie:

 • € 15 per m² klimconstructie, waarbij maximaal 50% van de werkelijk gemaakte kosten wordt vergoed.
 • Per perceel maximaal € 500. 

 

U komt voor subsidie in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet

 • Als subsidie wordt aangevraagd voor een reeds bestaand pand (bouwjaar van vóór 2020).
 • Als de maatregelen plaatsvinden op het perceel van de rechthebbende en worden uitgevoerd op kosten van de rechthebbende.
 • De eisen voor een groen dak zijn:
  • U gebruikt minimaal 75% streekeigen soorten. Bekijk de lijst met streekeigen soort. 
  • De grondlaag is minimaal 4 tot 7 cm dik.
  • Bij aanleg van een groen dak op een hoofdgebouw, wordt minimaal 30% van het geschikte dakoppervlak voorzien van een groen dak.
  • Bij aanleg van een groen dak op een bijgebouw wordt minimaal 4m² voorzien van groen dak.
 • De eisen voor een groene gevel zijn:
  • U gebruikt minimaal 75% streekeigen soorten. Bekijk de lijst met streekeigen soorten.
  • U past een klimconstructie toe.
  • De maximale hoogte van de klimconstructie is 4 meter.
  • De klimplanten wortelen in de volle grond.

 

We kennen geen subsidie toe als:

 • de maatregelen op één dak of gevel op een perceel over meerdere subsidieaanvragen wordt opgesplitst. Dit is niet toegestaan;
 • de aanleg van een groen dak of groene gevel niet haalbaar blijkt, of op enige wijze overlast veroorzaakt;
 • u ook een aanvraag voor subsidie heeft gedaan of subsidie heeft verkregen bij een andere overheid. Denk daarbij aan de subsidieregelingen van Waterschap Drents Overijsselse Delta of Waterschap Rijn en IJssel.  

Let op. U bent zelf verantwoordelijk voor een goede bouwkundige staat van het pand en voor voldoende draagkracht van de constructie.

 

Subsidieverordening


In de verordening vindt u de algemene voorwaarden van de regeling

Groene daken en regenwater

De aanleg van een groen dak kan ook goed gecombineerd worden met het afkoppelen van regenwater. Een groen dak houdt regenwater vast, voert het vertraagd af. Door de afvoer van het groene dak niet op het gemengde rioolstelsel maar op een infiltratievoorziening aan te sluiten, wordt het riool tijdens een regenbui minder belast. Voor het bergen en infiltreren van regenwater is ook subsidie beschikbaar.

Heeft u hulp nodig bij het afkoppelen van uw regenwater van het riool of het aanleggen van groene daken of gevels, dan kunt u terecht bij De Ulebelt of bij een regenwaterambassadeur.

De Ulebelt

Wilt u ondersteuning bij een buurt-/groepsinitiatief? Dan kunt u vrijblijvend terecht bij de Ulebelt. De Ulebelt ondersteunt groepen bewoners bij de aanpak van een gezamenlijk plan voor afkoppelen of groene daken. 

De Regenwaterambassadeurs

Wilt u graag advies over hoe u thuis uw regenwater kunt afkoppelen of over de aanpak van het aanleggen van een groen dak of groene gevel? Dan kunt u terecht bij een regenwaterambassadeur bij u in de buurt. Regenwaterambassadeurs zijn vrijwilligers die zelf ervaring hebben opgedaan met het afkoppelen van hun regenpijp, aanleg van een groen dak of het klimaatbestendig maken van de tuin. 

Heeft u vragen over de subsidieregeling?

Neemt u dan contact op met de gemeente via klimaatadaptatie@deventer.nl.