Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Kabels en leidingen aanleggen

Voor de aanleg van kabel- of leidingwerken in openbaar gebied heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor werkzaamheden.

Bovengrondse leidingen

Voor bovengrondse kabel- of leidingwerken in openbaar gebied heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze aan via het Omgevingsloket.

Ondergrondse leidingen

Voor ondergrondse kabel- of leidingwerken in openbaar gebied heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Informatie vindt u op de website pveopenbareruimte.deventer.nl.

Bovengrondse kabels en leidingen

  • Bovengrondse kabels en leidingen brengen vrijwel altijd beperkingen mee voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de grond die onder de leidingen ligt.
  • Het is bijvoorbeeld verboden te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten.
  • De bouwhoogte onder de straalpaden van telefonie en dergelijke is gelimiteerd.

Ondergrondse kabels en leidingen

  • Ondergrondse kabels en leidingen hebben een veiligheidszone. Deze is afhankelijk van de aard van de leiding. In deze zones geldt een beperking van de bebouwingsmogelijkheden.
  • De beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, zoals energiebedrijven en de Gasunie, willen dat de kabels en leidingen uitsluitend worden gelegd in openbaar gebied. Huisaansluitingen zijn hierop de enige uitzondering.

Bevoegdheid gemeente bij openbaar net

  • Als de te leggen kabel of leiding onderdeel vormt van een openbaar net, dat wil zeggen dat iedereen toegang heeft tot het net, dan moet de gemeente het ingraven van de kabel of leiding gedogen. Het leggen van een kabel kan niet geweigerd worden. De gemeente moet de werkzaamheden wel coördineren. Daarom is er toch een meldingsplicht.
  • De gemeente mag geen financiële voorwaarden aan haar medewerking verbinden.
  • De kabelexploitant is verplicht de kosten te dragen van herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld het straatwerk.

Bevoegdheid gemeente in andere gevallen

Als de te leggen kabel geen onderdeel vormt van een openbaar net, is er voor de gemeente geen gedoogplicht. De medewerking van de gemeente is in dit geval niet verplicht en de gemeente kan (financiële) voorwaarden aan haar medewerking stellen.

Voor bovengrondse kabel- of leidingwerken in openbaar gebied gaat u naar het Omgevingsloket.

Voor ondergrondse kabel- of leidingwerken in openbaar gebied stuurt u een melding naar:

Gemeente Deventer
Team Inrichting en Beheer Leefomgeving
T.a.v. Marion Schoemaker
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

English Deutsch