Logo gemeente Deventer

Asbestsanering, lening

Wilt u een asbestdak van uw woning of schuur laten vervangen (saneren) en heeft u daarvoor niet het geld? Dan kunt u als huiseigenaar een lening aanvragen. Dat kan alleen vooraf aan de uitvoering én na toewijzing van de gemeente. Deze lening is niet voor de sanering van asbestdakbeschot.

De provincie Overijssel en de Rijksoverheid maken de leningen financieel mogelijk.

Met deze lening kunt u ook duurzame maatregelen laten uitvoeren, zoals dakisolatie, zonnepanelen en/of een groen dak.

Er zijn 2 leningen: de Maatwerklening en de Verzilverlening.

Let op! Geld lenen kost geld.

Passende lening: Maatwerklening of Verzilverlening

Afhankelijk van uw situatie, kunt u een lening aanvragen die bij u past. Vraag de lening aan, vooraf aan de uitvoering. Houd rekening met de afhandeltermijnen van uw aanvraag.

De lening is mogelijk voor kosten die samenhangen met de verwijdering van een asbestdak en aanleg van een nieuw dak van uw woning en/of 1 of meerdere schuren. En ook voor een asbestgevel. U kunt de lening bovendien aanvragen voor aanvullende duurzame maatregelen, zoals dakisolatie, zonnepanelen, een groen dak en voor andere kosten van aanvullende maatregelen en financiering. Zie het tabblad Voorwaarden.

Heeft u onvoldoende inkomen of vermogen voor een lening bij een bank of andere leningenverstrekker, dan kunt u een Maatwerklening aanvragen. De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing. Daarna staat de rente vast op 1%. De aflossing is afhankelijk van uw financiële draagkracht.

Bent u 58 jaar of ouder dan kunt een Verzilverlening aanvragen. Hiermee kunt u vermogen dat vastzit in de woning, met de overwaarde van uw woning verzilveren. Uw woonlasten kunnen zo gelijk blijven.

Meer informatie over deze 2 leningen vindt u op de website van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn). Deze onafhankelijke organisatie verstrekt leningen voor de gemeente Deventer.

Hoe vraagt u de lening asbestsanering aan?

 1. Vul het aanvraagformulier voor de toewijzing in. Hiervoor moeten de particuliere eigenaren inloggen met DigiD.
 2. U heeft de volgende gegevens nodig:
  • de te nemen maatregelen en aanvullende werkzaamheden. De kosten hiervan en de periode van uitvoering;
  • financieringskosten, zoals afsluitkosten SVn, notariskosten en eventuele kosten financieel advies en taxatiekosten;
  • eventueel (te) ontvangen subsidies.
 3. Voeg de gevraagde bijlagen toe:
  • rapport asbestinventarisatie;
  • offerte(s) met de kosten en planning van de maatregelen en eventueel aanvullende werkzaamheden.
 4. De gemeente bevestigt de ontvangst.
 5. De gemeente controleert of u voldoet aan de voorwaarden, of uw aanvraag volledig is ingevuld en is voorzien van de gevraagde bijlagen.
 6. Is uw aanvraag compleet? Binnen 8 weken na ontvangst neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag.
 7. Voldoet uw aanvraag, dan ontvangt u een toewijzingsbrief. Voldoet uw aanvraag niet, dan krijgt u een afwijzingsbrief.
 8. Met de toewijzingsbrief kunt u binnen 8 weken een lening aanvragen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn).
 9. De SVn doet een financiële toets en toetst ook uw financiële draagkracht (alleen bij de Maatwerklening). Als blijkt dat u ook financieel in aanmerking komt voor een lening, dan ontvangt u een offerte van SVn. Ondertekent u de offerte, dan maakt SVn de stukken klaar voor de notaris die u heeft opgegeven. U maakt een afspraak bij de notaris voor het ondertekenen van de hypotheekakte.
 10. Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwdepot. U kunt de werkzaamheden laten uitvoeren en de facturen kunt u met het SVn declaratieformulier indienen bij de gemeente. Na akkoord van de gemeente betaalt SVn de factuur uit het bouwdepot.

Algemeen

 • De lening is uitsluitend bedoeld voor het uitvoeren van maatregelen aan woningen en/of bijgebouwen in de gemeente Deventer;
 • de lening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten, verminderd met de tegemoetkomingen (subsidies) van derden ontvangen of nog te ontvangen;
 • de te realiseren maatregelen zijn nog niet uitgevoerd, met uitzondering van vooronderzoek zoals een asbestinventarisatie.

Maatregelen

De lening is uitsluitend bedoeld voor maatregelen en verduurzamingsmaatregelen die direct verband houden met:
 • de asbestinventarisatie van een asbestdak en/of gevel door een gecertificeerd bedrijf;
 • onderzoek in het kader van de natuurtoets, vooraf aan asbestsanering;
 • de sanering van een asbestdak en/of gevel, inclusief de daarbij behorende eindcontrole;
 • de sloop van een gebouw met een asbestdak en/of gevel;
 • het aanbrengen van een nieuw dak en/of gevel inclusief isolatie, na asbestsanering;
 • het verstevigen, verbeteren of vernieuwen van de draagconstructie van het dak na asbestsanering, vanwege bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen of een groen dak;
 • de aanschaf en het plaatsen van een groen dak en/of zonnepanelen, inclusief de bijbehorende technische voorzieningen na asbestsanering;
 • de voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging bij een asbestdak en/of gevel, als gevolg van erosie van het asbestdak en/of gevel binnen 2 meter van het gebouw;
 • de werkzaamheden voor het verkrijgen en aangaan van de lening, zoals afsluitkosten, financieel advies, taxatie- en notariswerkzaamheden.

Aanvullende werkzaamheden

 • Aanvullende werkzaamheden zijn toegestaan als die samenhangen met en duidelijk ondergeschikt zijn aan de noodzakelijke ingreep/ingrepen;
 • Voor Maatwerkleningen en Verzilverleningen vanaf € 50.000 is maximaal 20% aanvullend werk toegestaan.
 • Voor Maatwerkleningen en Verzilverleningen tussen € 2.500 en € 50.000 is aanvullend werk begrensd tot maximaal € 10.000.

Maatwerklening

 • De Maatwerklening kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren, die onvoldoende inkomen hebben om in aanmerking te komen voor een reguliere financiering. Bij 2 particuliere eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager;
 • het rentepercentage voor de Maatwerklening bedraagt 1%;
 • het college stelt de hoogte van de Maatwerklening vast, met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 100.000 (inclusief btw);
 • de looptijd van de Maatwerklening is 30 jaar;
 • de nettolening wordt via een bouwdepot verstrekt;
 • de aanvrager dient de facturen van de aannemer of installateur bij de gemeente in, samen met het SVn declaratieformulier. Na akkoord van de gemeente, zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Verzilverlening

 • De Verzilverlening kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren, die het vermogen willen verzilveren dat vastzit in de woning; 
 • de minimale leeftijd van de aanvrager is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd. Er is geen maximum leeftijd. Zijn er 2 particuliere eigenaren, dan geldt de leeftijdseis voor beiden;
 • de aanvrager waarvoor de Verzilverlening wordt verstrekt, bewoont de woning zelf of gaat deze bewonen;
 • de lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 100.000 (inclusief btw);
 • het rentepercentage voor de Verzilverlening wordt vastgesteld en gepubliceerd door SVn;
 • de schuld bij de Verzilverlening is oplopend;
 • de looptijd van de Verzilverlening stopt op moment van verkoop van de woning of bij overlijden van de langstlevende eigenaar. De looptijd is maximaal 75 jaar;
 • de netto lening wordt verstrekt via een bouwdepot; 
 • de aanvragen dient de facturen van de aannemer of installateur bij de gemeente in, samen met het SVn declaratieformulier. Na akkoord van de gemeente, zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Waarom asbestdak vervangen?

Asbestdaken verweren door ouderdom en weersinvloeden. Er komen daardoor kleine asbestvezels vrij, die een risico zijn voor gezondheid en milieu. Ook kan grote schade ontstaan in de omgeving door storm, hagel en brand. Daardoor is het steeds moeilijker en duurder om een asbestdak te verzekeren. Een nieuw dak kunt u verduurzamen en zorgt voor waardebehoud van uw woning of schuur.

Heeft u vragen over de Verordening leningen asbestsanering gemeente Deventer? Neem contact op met Lisette de Haan (senior milieuadviseur). Dat kan via telefoonnummer 14 0570 of stuur een e-mail naar asbestdaken@deventer.nl.

Voor vragen over asbestverwijdering kunt u terecht op de www.deventer.nl/asbestdaken.

Wilt u meer informatie over de leningen, dan kunt u terecht op de website van Sichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn).