Logo gemeente Deventer

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen.

Bent u ondernemer of heeft u overwaarde in uw eigen woning, dan is kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen niet mogelijk.

Online aanvragen

U kunt online kwijtschelding aanvragen. U logt hiervoor in met uw DigiD.

De aanvraag voor kwijtschelding van belastingen en heffingen kunt u ook doen bij de balie Publiekscontacten, Grote Kerkhof 1. U krijgt dan hulp bij het invullen van het formulier. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Automatische toetsing aanvraag kwijtschelding

Wilt u dat wij uw aanvraag automatisch toetsen? Dan kunt u dat aangeven op het aanvraagformulier kwijtschelding. Wij kunnen uw aanvraag automatisch controleren op basis van gegevens van het UWV, RDW, Belastingdienst en GBA Verstrekkingsvoorziening (onderdeel basisregistratie personen). U krijgt automatisch jaarlijks kwijtschelding, zolang uw situatie niet verandert. U hoeft dit formulier dan niet elk jaar opnieuw in te vullen. Automatische toetsing is niet mogelijk als u student bent of een eigen woning bezit.

Hoe verloopt de aanvraag?

Per post krijgt u een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag is geregistreerd. De aanslag wordt daarna automatisch geblokkeerd, zodat er geen geld wordt ingevorderd. Hierover krijgt u geen bericht. Van de Regionale Belastingsamenwerking ontvangt u een brief over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat in de brief of het gaat om een gedeelte of de hele aanslag. Voor bepaalde belastingen kunt u maar voor een deel kwijtschelding krijgen. Het gedeelte waarover geen kwijtschelding wordt verleend, moet u eerst betalen. Pas na deze betaling ontvangt u de definitieve kwijtschelding voor de rest van de aanslag.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat in de brief de reden van afwijzing vermeld. U moet dan de aanslag betalen.

Wat heeft u nodig?

Gegevens over:

 • de hoogte van uw inkomen
 • bankafschriften en het saldo van uw lopende rekening over de hele maand die vooraf gaat aan uw aanvraag
 • bankafschriften en het saldo van uw spaarrekening over de hele maand die vooraf gaat aan uw aanvraag
 • heeft u een partner, dan ook een overzicht van het inkomen van uw partner
 • gegevens over uw hypotheek
 • gegevens over eventueel ontvangen of betaalde alimentatie en onderhoudsbijdrage
 • de hoogte van uw premie ziektekostenverzekering
 • de voorschotbeschikking Toeslagen
 • de schuld aan de belastingdienst en de aflossingen hierop
 • uw huurspecificatie
 • het kenteken van uw auto
 • de beschikking van uw heffingskorting(en) en belastingteruggaven

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult, moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren aan de hand van kopieën, wordt uw aanvraag afgewezen.

Kwijtschelding

Kwijtschelding van belastingen en heffingen vraagt u zo snel mogelijk aan, maar in ieder geval binnen 3 maanden na de (laatste) betaling.

 • Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, vraagt u de kwijtschelding zo snel mogelijk aan.
 • Heeft u de aanslag al betaald, dan kunt u binnen 3 maanden na de (laatste) betaling kwijtschelding aanvragen. Wordt de kwijtschelding toegekend, dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug.
 • U hoeft de belastingaanslagen pas te betalen, nadat u bericht heeft ontvangen over de afwijzing van uw kwijtscheldingsaanvraag.

Budget Adviesbureau Deventer

Heeft u financiële problemen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Ook voor hulp bij schulden, budgetadvies, schuldhulpverlening, WSNP en persoonlijke leningen kunt u terecht bij het BAD.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

Onroerende zaakbelasting ja
Rioolheffing ja
Afvalstoffenheffing basistarief ja
Afvalstoffenheffing variabel tarief per aanbieding maximaal € 56,22
Toeslag 240 liter container of extra container nee

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook volwassen huisgenoten kunnen een rol spelen. Daarnaast gelden deze voorwaarden:

 • de aanslag gemeentelijke belastingen staat op uw naam;
 • u heeft geen overwaarde op een eigen woning;
 • u bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 3.350, tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk;
 • komt het totale saldo op alle bank- en spaarrekeningen boven een bepaald bedrag uit? Dan wordt uw verzoek afgewezen. Dit bedrag berekenen wij als volgt: het maandinkomen waar u volgens de Participatiewet recht op zou hebben + de rekenhuur van 1 maand - de wooncomponent + de ziektekostenpremie van 1 maand - de normpremie (Uitvoeringsregeling invorderingsweg 1990, afd 2, art. 12 d).
  Dat betekent in het algemeen:
Gezinssituatie Aanvrager geboren vóór 1 januari 1935 Partner geboren vóór 1 januari 1935 Vermogensnorm
Gehuwd/samenwonend Ja Ja € 9.000,-
Gehuwd/samenwonend Ja Nee € 6.725,-
Gehuwd/samenwonend Nee Ja € 6.725,-
Gehuwd/samenwonend Nee Nee € 4.350,-
Alleenstaande ouder Ja N.v.t. € 6.350,-
Alleenstaande ouder Nee N.v.t. € 3.950,-
Alleenstaand Ja N.v.t. € 5.675,-
Alleenstaand Nee N.v.t. € 3.275,-
 • u vult het aanvraagformulier volledig en juist in;
 • u levert alle aanvullende informatie aan die is gevraagd bij het aanvraagformulier;
 • u plaatst uw handtekening op het aanvraagformulier.

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar heeft u tijdelijk onvoldoende geld? Dan kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling.

Ondernemers

Kwijtschelding is niet mogelijk voor ondernemers.

Bent u het niet eens met de beslissing over uw kwijtschelding? Dan kunt u een beroepschrift indienen. Dit doet u binnen 10 dagen na de datum van de brief. In dit beroepschrift vermeldt u/stuurt u mee:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • tegen welk besluit u een beroepschrift indient
 • zo mogelijk een kopie van dit besluit
 • reden van uw beroepschrift
 • uw handtekening

U stuurt uw beroepschrift naar de Regionale Samenwerking Financiële Administratie. U vindt het adres onder het tabblad Contact.

Andere regelingen bij laag inkomen

Kwijtschelding is 1 van de regelingen die de gemeente Deventer heeft om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Hulp bij rondkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

Kwijtschelding waterschapsbelastingen (GBLT)

Kwijtschelding voor de aanslag van GBLT vraagt u aan via www.gblt.nl/kwijtschelding.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.