Logo gemeente Deventer

Chw bestemmingsplan De Poort van Deventer - Vastgesteld

Het bij raadsbesluit van 25 mei 2022 vastgestelde Chw bestemmingsplan De Poort van Deventer heeft van 16 juni tot en met 28 juli 2022 ter inzage gelegen.

 

Inhoud 

In oktober 2020 heeft de raad van de gemeente Deventer een voorbereidingsbesluit genomen voor een gedeelte van het gebied "De Poort van Deventer". Aanleiding voor dit voorbereidingsbesluit was dat het geldende planologische regiem onvoldoende bleek aan te sluiten op de ambities voor het gebied, zoals verwoord in de Omgevingsvisie. Het nu voorliggende bestemmingsplan is een vervolg op dit eerder genomen voorbereidingsbesluit.

Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt de volgende stap gezet in een betere afstemming tussen het werkklimaat en de beoogde gebruikers in het gebied. Dit wordt gedaan door te sturen op het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen die de gewenste verkleuring van het gebied kunnen belemmeren. In dit kader worden de regels voor geurhinder aangepast en wordt een aantal bedrijfscategorieën uitgesloten, die niet passend zijn bij de ambitie voor de Poort van Deventer.

Tegen het bestemmingsplan zijn vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot het aanpassen van het bestemmingsplan

 

Inzien 

Het bestemmingsplan kunt u inzien op: 

De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

https://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/manifest/NL.IMRO.0150.Chw027-VG01/

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij : 

  • Publiekscontacten vergunningen, Grote Kerkhof 1

Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570.

 

Reageren 

Het Chw bestemmingsplan De Poort van Deventer heeft van donderdag 16 juni tot en met donderdag 28 juli 2022 ter inzage gelegen. De reactietermijn is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk op dit plan te reageren. 

Voortgang

Er is op dit plan beroep ingediend bij de Raad van State. Daarom is het plan, in afwachting van de uitspraak van deze beroepszaak, nog niet onherroepelijk.