Logo gemeente Deventer

Herstelbesluit - Chw Bestemmingsplan Marke Zuid

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van donderdag 04 mei 2023 tot en met donderdag 15 juni 2023 voor eenieder ter inzage ligt:

  • Het bij raadsbesluit van 19 april 2023 vastgestelde ‘Herstelbesluit’ waarmee het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 juli 2022 tot vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan Marke Zuid (paragraaf 4.1 toelichting bestemmingsplan 'Chw Marke Zuid') en het bestemmingsplan ‘Chw Marke Zuid’ is gewijzigd.

Inhoud

Het plan betreft het realiseren van een nieuw schoolgebouw, een sporthal en drie kunstgras korfbalvelden. Op 13 juli 2022 is het bestemmingsplan 'Chw Marke Zuid' en het Beeldkwaliteitsplan Marke Zuid (paragraaf 4.1 toelichting bestemmingsplan 'Chw Marke Zuid') vastgesteld. Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan is door drie appellanten beroep ingesteld. De gemeente heeft besloten ongeacht de uitkomst van de behandeling van de beroepszaak bij de Raad van State de appellanten tegemoet te willen komen door het bestemmingsplan aan te passen in het voordeel van de appellanten en de omwonenden. Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar de ‘Nota van wijzigingen Bestemmingsplan Chw Marke Zuid en Beeldkwaliteitsplan Marke Zuid’.

Wijzigingen vaststellingsbesluit bestemmingplan ‘Chw Marke Zuid’.

Met het ‘Herstelbesluit’ is het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 juli 2022 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Chw Marke Zuid’ gewijzigd. Met het ‘Herstelbesluit’ is vooral de positie van de sporthal, sportvelden en de parkeerplaats concreter vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Chw Marke Zuid’. De gebouwen en de sportvelden kunnen hierdoor minder dicht bij de omliggende woningen worden gerealiseerd. Tevens is het akoestische onderzoek ‘Geluid door activiteiten’ uitgevoerd op basis van de maximale invulling van het bestemmingsplan. Met de wijzigingen wordt meer rechtszekerheid geboden en wordt tegemoetgekomen aan de zorgen van appellanten en de omwonenden.

 Wijzigingen vaststellingsbesluit ‘Beeldkwaliteitplan Marke Zuid’;

Het 'Beeldkwaliteitsplan Marke Zuid' is apart vastgesteld door de gemeenteraad en heeft een aanvullende werking op de welstandsregels die gelden voor het plangebied 'Marke Zuid'.

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte. In het Beeldkwaliteitsplan (ruimtelijk model) is de positionering van het schoolgebouw, sportgebouw en de sportvelden bepaald.

Met het ‘Herstelbesluit’ is het ruimtelijke model en de tekst van het beeldkwaliteitsplan aangepast. In het ruimtelijk model is de positie van de gebouwen en de drie korfbalvelden gewijzigd. Het beeldkwaliteitsplan kunt u vinden in paragraaf 4.1 van de toelichting van het bestemmingsplan.

 Inzien

Het ‘Herstelbesluit’ (bestemmingsplan het beeldkwaliteitsplan) kunt u digitaal inzien op:

 

  • De digitale bestanden van het (herstelbesluit) gewijzigde bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn beschikbaar gesteld op:

https://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/manifest/NL.IMRO.0150.Chw022-VG02/

 

Ook kunt u het ‘Herstelbesluit’ (bestemmingsplan het beeldkwaliteitsplan) inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570.

Reageren

Het ‘Herstelbesluit’ (bestemmingsplan ’Chw Marke Zuid’) ligt van 04 mei 2023 tot en met donderdag 15 juni 2023 ter inzage. Van vrijdag 05 mei 2023 tot en met donderdag 15 juni 2023 kan beroep worden ingediend tegen het ‘Herstelbesluit’ bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt;
  • een niet-belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar te maken.

Voor degenen die al beroep hebben ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van 13 juli 2022 geldt dat er van uit gegaan wordt dat hun beroep zich eveneens richt op het met het ‘Herstelbesluit’ gewijzigde bestemmingsplan.

 

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).