Logo gemeente Deventer

Murmelliusstraat 4 - Coördinatiebesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 18 mei tot en met 29 juni 2023 ter inzage ligt:

 

  • Het besluit tot toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatiebesluit), op besluiten benodigd voor de realisatie van 8 woningen aan de Murmelliusstraat 4 in Deventer.

 

Inhoud

Aan de Murmelliusstraat 4 in Deventer is een herontwikkeling beoogd van bedrijven naar ten hoogste 8 nieuwe woningen. Om deze te kunnen realiseren, zijn meerdere besluiten nodig, zoals een besluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening en besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De gemeenteraad heeft op verzoek van de initiatiefnemer Van Pijkeren Woningbouw B.V. besloten om op deze besluiten de gemeentelijke coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren.

 

Voor de ontwikkeling worden de volgende besluiten gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt:

  • Crisis- en herstelwetbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening;
  • Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

De bevoegdheid tot besluitvorming over deze besluiten ligt bij verschillende overheidsorganen en er zijn verschillende procedures van toepassing. Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij het college van de gemeente Deventer de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor iedereen bestaat te zijner tijd de mogelijkheid om via één loket zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Tegen de definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld door:

 

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.

 

Inzien

U kunt het coördinatiebesluit inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1

Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570.

 

 

Reageren

Het coördinatiebesluit ligt van donderdag 18 mei tot en met donderdag 29 juni 2023 ter inzage. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in stellen.

 

 

Bijlage Grootte
1. Raadsbesluit 31,1 KB
2. Raadsvoorstel 135,3 KB