Logo gemeente Deventer

Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u een stand langs de weg zetten? Bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen.

Een commerciële of ideële standplaats kunt u online aanvragen. Doe dit uiterlijk 3 weken voordat u de standplaats wilt innemen. U krijgt direct een ontvangstbevestiging (pdf) met zaaknummer via de e-mail opgestuurd. Via het zaaknummer correspondeert u met de gemeente. U kunt het aanvraagformulier voor een standplaats (pdf, 72 KB) downloaden.

Wat heeft u nodig?

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Een bewijs van een afgesloten WA bedrijfsverzekering.
 • Een verklaring over
  • De plaats waar u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning.
  • Op welke dag of dagdeel u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning.
  • Met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Ideële (niet commerciële) standplaats

Precariobelasting

 € 22,30

Commerciële standplaats

Leges

€ 48,50

Precariobelasting

€ 65,11

Totaal

€ 113,61

Voor de betaling van de kosten krijgt u een factuur toegezonden.

Afhankelijk van de afname van elektravoorzieningen, kunnen daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

 • U heeft in principe een vergunning nodig voor het innemen van een standplaats als u aan de voorbeelden in de kernbeschrijving voldoet. Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar voor het publiek toegankelijk is, heeft u een vergunning nodig.
 • Onder meer door middel van het uitgeven dan wel weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.
 • De gemeente kan een en ander nader uitwerken in haar eigen beleid.
 • Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag dan pas indien een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.
 • Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast kan de gemeente een vergoeding vragen voor het gebruik van openbare ruimte (parkeerplaats, stoep enzovoort).

De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van:

 • De openbare orde.
 • Het voorkomen of beperken van overlast.
 • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente.
 • De verkeersveiligheid.
 • De doelen van een bestemmingsplan.

Als u een standplaatsvergunning aanvraagt, moet u ook voldoen aan de eisen zoals gesteld in andere wetten, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, die regels stelt ter voorkoming van hinder en overlast, en de Warenwet, om de hygiëne van de aangeboden goederen te waarborgen.

Weekmarkt

Voor het innemen van een standplaats op een (week)markt gelden andere regels.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.