Logo gemeente Deventer

Wet Natuurbescherming: vergunning of ontheffing

Als u een buiten-evenement organiseert, kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten.

 

Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in dit kader. De provincie zorgt ook voor de vergunningen en ontheffingen. 

 

Natuurgebieden

Veel hangt af van de locatie, het type evenement en het seizoen. Zoals gebieden in, of direct aan het Natura 2000-gebied.
Een evenement organiseren in een natuurgebied mag onder voorwaarden. Het is dan noodzakelijk dat de natuur hier zo min mogelijk last van heeft; Het leefgebied mag niet verslechteren. 

 

Flora en fauna

Heeft een ecologisch deskundige bepaald dat er beschermde planten- en/of diersoorten aanwezig zijn ter plaatse of nabij de locatie van het evenement? Mogelijk heeft u een vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. 

Onder de Wet natuurbescherming geldt een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. De zorgplicht houdt in dat u de activiteiten die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen. 

 

Stikstof

Veroorzaakt de activiteit stikstofneerslag? Ook dan is er misschien een vergunning of ontheffing nodig. Voor organisatoren van evenementen geldt het advies om vooraf te beoordelen of de activiteit zorgt voor extra stikstofbelasting in de omliggende Natura2000 gebieden
De grootste veroorzakers van stikstofneerslag zijn vaak de stroomvoorzieningen, verkeersbewegingen en aan- en afvoer materialen bij een evenement. Met de zogenaamde AERIUS-berekening (stikstofberekening) krijgt de organisator en de overheid inzicht op de stikstofdepositie en dus ook of het acceptabel is of dat er maatregelen genomen moeten worden. 

 

Vergunning

Deze vergunning of ontheffing wordt verleend op basis van de Europese Wet natuurbescherming, een kader dat volledig losstaat van provinciale of gemeentelijke omgevingsplannen waarin richtlijnen voor evenementen- of festivallocaties zijn vastgelegd. Je moet aan beiden voldoen. Zelfs als een omgevingsplan aangeeft dat iets mag, kan de Wet natuurbescherming aangeven dat het niet mag.

 

Meer informatie