Logo gemeente Deventer

Wet open overheid

Per 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid regelt dat informatie van de overheid openbaar moet zijn. U kunt vanaf 1 mei een Woo-verzoek indienen.

 

Het openbaar maken van informatie is een plicht van bijvoorbeeld een ministerie, provincie of gemeente. Alle informatie is openbaar, tenzij de informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De wet geeft hiervoor de uitzonderingen. 

De gemeente Deventer verspreidt zelf informatie over beleid, bijvoorbeeld via de krant, social media of de website. Wie meer informatie wil, kan een verzoek indienen bij de gemeente Deventer. Dit wordt een Woo-verzoek genoemd. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. Een Woo-verzoek moet voldoen aan bepaalde eisen: 

  • Geef in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;
  • Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens binnen de gemeentelijke organisatie is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier. Dus ook geluidsbanden, video's en foto’s zijn documenten in de zin van de Woo;
  • Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan (in dit geval: de gemeente) over beschikt;
  • De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. 

 
Niet alle informatie is openbaar 

In sommige gevallen is informatie niet openbaar. Bijvoorbeeld als het openbaar maken van informatie de privacy van personen of de financiële belangen van de gemeente Deventer kan schaden of als het gaat om concurrentiegevoelige informatie van bedrijven. De wet geeft hiervoor de uitzonderingen. 

 
Woo-verzoek indienen 

Een Woo-verzoek aan de gemeente Deventer kunt u online of per post indienen.  

Dien online een verzoek in via het digitale formulier Woo-verzoek.

Per post stuurt u uw verzoek naar:  
Gemeente Deventer 
Postbus 5000 
7400 GC Deventer 

Vermeld hierbij uw persoonlijke gegevens en geef aan om welk onderwerp en om welke document(en) het gaat.


Meer informatie

Lees meer over de Wet open overheid op de website van de Rijksoverheid.