Logo gemeente Deventer

Inrit aanleggen

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

 • een inrit te maken vanaf de weg
 • de weg te veranderen, bijvoorbeeld de stoep verlagen
 • een bestaande inrit te veranderen

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft;
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend via 'eHerkenning';
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid;
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk;
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt);
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u dit moet doen.

Procedure

Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 8 weken (van ontvangst van de aanvraag tot bekendmaking van het besluit).

Als de vergunning verleend wordt, krijgt u een offerte van de aannemer van de gemeente. Als u akkoord bent met de offerte, betaalt u het bedrag en legt de aannemer de inrit aan.

Wat heeft u nodig?

Zowel de bestaande als de gewenste situatie moet vanaf papier helemaal duidelijk zijn. U levert daarom een situatieschets aan, met daarop:

 • De situatie ter plekke met de locatie van de inrit. Deze tekening is op schaal en bevat de maatvoeringen (een kadastrale kaart vindt u op www.kadaster.nl);
 • De materialen (bijvoorbeeld 'bestrating'; de aannemer regelt dit);
 • De afmetingen van de inrit;
 • Eventuele obstakels zoals bomen, lantaarnpalen of nutsvoorzieningen.

Sinds 1 juli 2023 zijn wij verplicht bepaalde aanvragen en besluiten digitaal ter inzage te leggen. Op deze stukken kunnen persoonsgegevens staan, zoals een naam op een bouwtekening. Die moeten eerst anoniem gemaakt worden. Wilt u daarom alleen die persoonsgegevens toevoegen die noodzakelijk zijn voor de aanvraag?

 • Voor de aanleg van de inrit betaalt u de werkelijke kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van lengte en breedte van de inrit en van andere maatregelen die nodig zijn voor het aanleggen. U hoort vooraf hoe hoog de aanlegkosten zijn.
 • Om een indruk te krijgen hoe hoog de kosten (leges) zijn voor uw aanvraag, kijkt u Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?
 • Daarnaast betaalt u voor het in behandeling nemen van de aanvraag € 323 aan leges.

U kunt bij het Omgevingsloket uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen.
Een vergunning kan worden geweigerd vanwege de:

 • bruikbaarheid en veiligheid van de weg
 • bescherming van het uiterlijk van de omgeving
 • bescherming van de natuur

Privaatrechtelijke verhoudingen

Naast de publiekrechtelijke bevoegdheid die de gemeente heeft op grond van het bepaalde in de APV is de gemeente ook in particuliere zin eigenaar van de openbare weg. Vanuit dit eigendomsrecht moet de gemeente de aanleg van een inrit toestaan. In de meeste gemeenten ligt deze toestemming besloten in de te verlenen omgevingsvergunning. Bijzonder is dat de gemeente aan de omgevingsvergunning voorschriften kan verbinden die eigenlijk geen verband houden met de omgevingsvergunning als zodanig, maar met het eigenaar zijn van de openbare weg.

Uiteindelijke aanleg

De inrit wordt door de aannemer van de gemeente Deventer aangelegd, nadat de aanlegkosten betaald zijn. De gemeente maakt de aanlegkosten vooraf bekend.

Waterschap

Als een watergang (sloot, water) langs uw huis loopt waarover u een inrit wilt plaatsen, dan heeft u ook een vergunning van het waterschap nodig en niet van de gemeente. Ook kan het zijn dat indien er een bouwwerk nodig is u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.