Persoonsgebonden budget

Heeft u aangegeven dat u behoefte heeft aan ondersteuning? In een gesprek met u kijkt een medewerker van het sociaal team wat u zelf kunt en welke ondersteuning u nodig heeft. De gemeente kan deze ondersteuning voor u regelen, maar u kunt ervoor kiezen dit zelf te regelen met een pgb.

U kunt bij dit gesprek iemand meenemen die u kent, bijvoorbeeld een familielid. Of u maakt gebruik van een cliëntondersteuner. Als u dat wilt dan meldt u dat bij uw sociaal team. Als u recht heeft op ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan kunt u kiezen voor:

  • Zorg in natura. Deze ondersteuning wordt geleverd door aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten;
  • Persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een bedrag waarmee u zelf uw ondersteuning kunt regelen.

Kiest u voor een pgb?

Als u kiest voor een pgb dan wordt u budgethouder. U huurt zelf een zorgverlener in en maakt de afspraken over de ondersteuning. U moet dan rekening houden met een aantal voorwaarden. Zo houdt u de administratie bij. Wilt u dit overlaten aan iemand anders? Dan wordt deze persoon budgetbeheerder.

Twijfelt u of een pgb iets voor u is? Doe dan de pgb-test op www.pgb-test.nl.

Zorgovereenkomst en goedkeuring

Als de gemeente u een pgb toekent, kunt u zelf uw zorgverlener kiezen. U maakt afspraken met deze zorgverlener en legt deze vast in een zorgovereenkomst van de SVB. Gebruik hiervoor het sjabloon zoals dat op www.svb.nl/pgb staat. De getekende overeenkomst stuurt u op naar de SVB.

  • De getekende overeenkomst stuurt u op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit kan via e-mail: pgb@svb.nl
  • of via de post:
    SVB Servicecentrum pgb
    Postbus 8038
    3503 RA Utrecht

Declareren en uitbetaling

Nadat het contract is opgestuurd, stuurt u de facturen van de geleverde hulp naar de SVB. De SVB controleert of de rekening van de zorgverlener klopt met de afspraken in de zorgovereenkomst. De SVB betaalt de rekeningen aan uw zorgverlener. Op de site van de SVB kunt u het overzicht van uw budget en betalingen inzien.

Meer informatie

Contact sociale teams Deventer

Naar de contactgegevens van de sociale teams Deventer. U vindt hier ook het meldingsformulier waarop u uw vraag kunt stellen.


English Deutsch