Logo gemeente Deventer

Persoonsgebonden budget

Heeft u aangegeven dat u behoefte heeft aan ondersteuning? In een gesprek met u kijkt een medewerker van team Toegang Wmo wat u zelf kunt en welke ondersteuning u nodig heeft. De gemeente kan deze ondersteuning voor u regelen, maar u kunt er ook voor kiezen dit zelf te regelen met een Persoonsgebonden budget (PGB).

U kunt bij dit gesprek iemand meenemen die u kent, bijvoorbeeld een familielid. Of u maakt gebruik van een cliëntondersteuner. Als u dat wilt, dan meldt u dat bij team Toegang Wmo. Als u recht heeft op ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan kunt u kiezen voor:

 • Zorg in natura. Deze ondersteuning wordt geleverd door aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Dit regelt de gemeente;
 • Persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een bedrag waarmee u zelf uw ondersteuning kunt regelen.

Kiest u voor een pgb?

Als u kiest voor een pgb dan wordt u budgethouder. U huurt zelf een zorgverlener in en maakt de afspraken over de ondersteuning. U moet dan rekening houden met een aantal voorwaarden. Zo houdt u de administratie bij. Wilt u dit overlaten aan iemand anders? Dan wordt deze persoon budgetbeheerder.

Twijfelt u of een pgb iets voor u is? Doe dan de pgb-test op www.pgb-test.nl.

 

Budgetplan

Om voor een pgb in aanmerking te komen moet u zelf de regie kunnen voeren over uw ondersteuning. Om dit te kunnen beoordelen is een budgetplan nodig. In dit plan beschrijft u bijvoorbeeld hoe u het pgb wilt besteden; wie uw budgetbeheerder is; welke doelen u wilt stellen. U beschrijft ook de (werk) afspraken die u met uw zorgverlener maakt.

De coach van team Toegang overhandigt u het budgetplan dat ingevuld moet worden. Nadat u het heeft ingevuld en het is ondertekend door u, uw zorgverlener en budgethouder, bespreekt u het plan met de coach.

 

Zorgovereenkomst en goedkeuring

Als de gemeente u een pgb toekent, kunt u zelf uw zorgverlener kiezen. U maakt afspraken met deze zorgverlener en legt deze vast in een zorgovereenkomst van de SVB. Gebruik hiervoor het sjabloon zoals dat op www.svb.nl/pgb staat. De getekende overeenkomst stuurt u op naar de SVB.

 • De getekende overeenkomst stuurt u op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit kan via e-mail: pgb@svb.nl
 • of via de post:
  SVB Servicecentrum pgb
  Postbus 8038
  3503 RA Utrecht

Nadat u de overeenkomst heeft ingestuurd, gaan de SVB en de gemeente de zorgovereenkomst controleren. Er wordt gekeken of u het juiste format heeft gebruikt; de juiste afspraken met uw zorgverlener maakt en of de zorgverlener aan de gestelde eisen voldoet. Ook wordt het uurloon beoordeeld.

De zorg kan pas starten nadat de SVB en de gemeente de zorgovereenkomst hebben goedgekeurd.  Dit geldt ook als u al een pgb heeft en verandert van zorgverlener.

 

Declareren en uitbetaling

Nadat de overeenkomst is goedgekeurd door de SVB en de gemeente, stuurt u de facturen van de geleverde hulp naar de SVB. De SVB controleert of de rekening van de zorgverlener klopt met de afspraken in de zorgovereenkomst. De SVB betaalt de rekeningen aan uw zorgverlener. Op de site van de SVB kunt u het overzicht van uw budget en betalingen inzien.

Meer informatie

Pgb Administratie

Ontvangt u een Pgb, dan dient u  een goede administratie van uw Pgb bij te houden. U bent er verantwoordelijk voor om aan te tonen hoe het geld is uitgegeven. De gegevens die u in de administratie bewaart zijn:

 • brieven en andere informatie (bv e-mails)  van de gemeente, en brieven van u aan de gemeente;
 • brieven en andere informatie van de SVB, en brieven van u aan de SVB;
 • brieven en facturen van het CAK;
 • brieven of e-mails tussen u en uw zorgverleners;
 • de zorgovereenkomsten met uw zorgverleners;
 • uw persoonlijk plan, zorgmomentenoverzicht en budgetplan;
 • evaluaties en andere verslagen van uw zorgverlener;
 • facturen en urenbriefjes van de zorgverleners, óók als er evt via een vast maandloon wordt betaald  en ook als ze zijn doorgestuurd naar de SVB. Houd een exemplaar voor de eigen administratie.

U kunt de administratie in de online omgeving van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bijhouden. Maar naast die digitale administratie is het beter om alles op te slaan in de eigen digitale omgeving, thuis op uw laptop of PC. Of print de stukken uit en bewaar alles in mappen. Bij een rechtmatigheidscontrole wil de gemeente de Pgb administratie inzien. Bewaar de administratie 5 jaar. Dit is ook noodzakelijk voor de Belastingdienst.

 

Contact Team Toegang Wmo

Naar de contactgegevens van Team Toegang Wmo. U vindt hier ook het meldingsformulier (Pdf) waarop u uw vraag kunt stellen.

Bijlage Grootte
Pgb tarieven 2022 60,0 KB