Logo gemeente Deventer

Privacyverklaring gemeente Deventer

De gemeente Deventer respecteert uw privacy. Wij moeten zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.

Dat is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring leest u meer over de uitgangspunten van gemeente Deventer bij de verwerking van uw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens kunnen zijn uw naam, geboortedatum, adresgegevens of e-mailadres. Deze gegevens zijn te herleiden naar een natuurlijk persoon: u.

U geeft de gegevens aan ons via bijvoorbeeld een formulier op deze website of in een telefoongesprek. Ook krijgen wij uw persoonsgegevens als zich inschrijft in onze gemeente. Of wanneer u een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig hebt.

Als u onze website bezoekt, geeft u ons in sommige gevallen ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee uw voorkeuren worden geregistreerd.


Bijzondere persoonsgegevens

Gemeente Deventer verwerkt naast gewone persoonsgegevens, soms ook bijzondere persoonsgegevens van u. Deze gegevens verwerken wij alleen als wij daarvoor een wettelijke verplichting hebben of met uw toestemming. Gemeente Deventer kan de volgende bijzondere persoonsgegevens gebruiken:

 • ras of etnische afkomst;
 • politieke opvattingen;
 • godsdienst of levensovertuiging;
 • lidmaatschap van een vakbond;
 • genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie;
 • gezondheid;
 • seksuele geaardheid;
 • strafrechtelijk verleden.


Waarom heeft gemeente Deventer uw gegevens nodig?

Gemeente Deventer heeft uw persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld:

 • uw aanvraag te beoordelen;
 • uw betaling af te handelen;
 • een nieuwsbrief te verzenden;
 • contact met u op te nemen;
 • iets bij u te bezorgen;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals voor de aanslag gemeentelijke belastingen.

In sommige gevallen gaat het om ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Deze gegevens vragen wij alleen als dat wettelijk verplicht is.


Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Gemeente Deventer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld. Ook de eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren, is van invloed op de bewaartermijn.


Uw gegevens delen met anderen

Wij delen uw gegevens uitsluitend met andere organisaties, als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Zij moeten zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Deventer blijft namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Beveiliging van uw gegevens

Gemeente Deventer neemt de bescherming van uw gegevens serieus. De privacywetgeving verplicht een goede bescherming van persoonsgegevens door technische en organisatorische maatregelen. Gemeente Deventer is bewust bezig is met het beveiligen van uw persoonsgegevens. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. Deze zijn volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).


Rechten van betrokkenen

De gemeente Deventer gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens. Of dat u het ergens niet mee eens bent. Hieronder wordt beschreven welke rechten u heeft.


Klacht indienen

U kunt online of schriftelijk een klacht indienen als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt. Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken af te handelen. De algemene klachtenregeling van de gemeente Deventer is van toepassing.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via:

Gemeente Deventer
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit recht heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een ander persoon.


Inzage

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente Deventer vindt plaats in de basisregistratie personen (BRP). Via een online formulier kunt u inzien welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP.

U kunt een verzoek doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon, vragen wij u zich te legitimeren. Dit kunt u doen door gebruik te maken van DigiD of door langs te komen met een geldig legitimatiebewijs. Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.


Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente Deventer u weigeren om inzage te verstrekken in uw persoonsgegevens. Wij kunnen weigeren vanwege:

 1. de veiligheid van de staat;
 2. het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten;
 3. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
 4. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder 2 en 3;
 5. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren, als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de persoonsgegevens van iemand anders. Als u uw gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek.


Overzicht persoonsgegevens

Heeft u een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens gedaan? Binnen 4 weken ontvangt u bericht over de door u opgevraagde persoonsgegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt.

Bent u het niet eens met de inhoud van het overzicht of u vindt u dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven? U kunt bezwaar maken. Onder het overzichtsbesluit leest u op welke manier u dit kunt doen.


Recht op correctie en verwijdering

Als u onjuistheden vindt in uw persoonsgegevens, dan kunt u bij gemeente Deventer een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn. Ook als u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door ons gebruikt worden die in strijd zijn met de wet.

U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie en verwijdering, als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met Publiekscontacten.

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering, als wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld bij aanvragen van een uitkering of subsidie.


Verzoek om correctie of verwijdering indienen

U kunt een verzoek doen tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. In uw verzoek geeft u aan welke correcties of aanvullingen u wilt of welke persoonsgegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon, vragen wij om legitimatie. Dit kunt u doen door gebruik te maken van DigiD of door langs te komen met een geldig legitimatiebewijs.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek om correctie of verwijdering doen.


Wat kan ik verwachten na een correctie- of verwijderingsverzoek?

Gemeente Deventer reageert binnen 4 weken op een correctie- of verwijderingsverzoek. Als besloten wordt uw gegevens te corrigeren of te verwijderen, dan doet de gemeente dit zo spoedig mogelijk. In het geval de gemeente onjuiste gegevens aan andere organisaties heeft doorgegeven, worden deze organisaties zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de correctie of verwijdering.

Als gemeente Deventer besluit om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om correctie of verwijdering, ontvangt u een bericht met een onderbouwing van het besluit.

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.


Recht van beperking

U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van beperking. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen heeft.

U kunt geen gebruik maken van het recht van beperking als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met Publiekscontacten.


Aanvraag recht van beperking

U kunt een aanvraag doen voor het recht van beperking. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon, vragen wij om legitimatie. Dit kunt u doen door gebruik te maken van DigiD of door langs te komen met een geldig legitimatiebewijs.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen.


Wat kan ik verwachten na een aanvraag recht van beperking?

De gemeente beslist binnen 4 weken of de beperking gerechtvaardigd is. Als u het niet eens bent met het genomen besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.


Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Binnen gemeente Deventer is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Ieder afdelingshoofd draagt daarnaast zorg voor een goede omgang met uw persoonsgegevens binnen de afdeling. Ook zijn al onze medewerkers verplicht tot geheimhouding en gaan zij zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen uw persoonsgegevens verwerken.

Binnen gemeente Deventer is daarnaast een functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).


Cookies

De gemeente Deventer gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 1e bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Lees onze cookieverklaring.


Privacybeleid

Hoe gemeente Deventer binnen de organisatie omgaat met persoonsgegevens, leest u in ons privacybeleid (pdf, 208 KB).

Bijlage Grootte
MachtigingAVG 150,9 KB