Logo gemeente Deventer

Chw Senzora-terrein, ontwerp beeldkwaliteitsplan en vormvrije m.e.r.-beoordeling - Ontwerp

Het ontwerp Chw bestemmingsplan Senzora-terrein, het ontwerp beeldkwaliteitsplan Senzora Deventer en het besluit op de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Chw bestemmingsplan Senzora-terrein hebben tot en met 31 januari 2024 ter inzage gelegen.

 

Inhoud

Ontwerp bestemmingsplan

Het plan is om het Senzora-terrein te herontwikkelen tot een onderscheidende nieuwe woonbuurt met maximaal 130 woningen, kleinschalige kantoren en maatschappelijke voorzieningen. Het plangebied is onderdeel van de Raambuurt. Deze buurt ligt ten zuidoosten van de historische binnenstad van Deventer. Het plangebied wordt begrenst door de gracht, de Sluisstraat en de Raamstraat. Aan de noordoostelijke zijde vormt de bebouwing langs de Raamdwarsstraat de grens van het plangebied.

Van de 130 woningen bestaat circa 90 woningen uit appartementen en 40 grondgebonden stadswoningen. Minimaal 20% van de woningen bestaat uit sociale huur. In totaal is er ruimte voor meer dan 50% betaalbare woningen. Daarnaast voorziet het plan in beperkte ruimte (650 m²) voor andere functies dan wonen. In de te behouden voormalige bedrijfspanden van Senzora wordt ruimte geboden voor kleinschalige kantoren en maatschappelijke voorzieningen. Deze functies komen ook terug op de begane grondverdieping van het woongebouw aan de gracht.

Het geldende Chw bestemmingsplan “Deventer, stad en dorpen, deel B” staat deze ontwikkeling niet toe. Voor het Senzora-terrein is eerder een Masterplan opgesteld, dat door de gemeenteraad is goedgekeurd op 13 juli 2022. Om de beoogde ontwikkeling juridisch mogelijk te maken, is het nodig een ruimtelijke procedure te doorlopen, waartoe het ontwerp Chw bestemmingsplan Senzora-terrein is opgesteld.

 

Ontwerp beeldkwaliteitsplan

Naast het ontwerp bestemmingsplan wordt tevens een beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Het beeldkwaliteitsplan bevat locatie-specifieke welstandscriteria en vormt daarmee het toetsingskader voor de Plan Advies Raad (PAR).

 

Besluit op de vormvrije m.e.r .-beoordeling

Voor de beoogde herontwikkeling zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeken blijkt dat de ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het college heeft op 12 december 2023 besloten dat een milieueffectrapport daarom niet noodzakelijk is.

 

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan, inclusief beeldkwaliteitsplan, met bijbehorende documenten kunt u inzien op:

https://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/manifest/NL.IMRO.0150.Chw040-OW01/

 

Ook kunt u het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten, het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het besluit op de vormvrije m.e.r.-beoordeling inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570

 

Reageren

Het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het besluit op de vormvrije m.e.r.-beoordeling hebben van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 ter inzage gelegen. De reactietermijn is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk op dit plan te reageren.

 

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 10 januari 2024 wordt er in het Stadhuis (Burgerzaal), Grote Kerkhof 1 te Deventer een inloopbijeenkomst gehouden van 17 uur tot 19:30 uur. Op dit tijdstip zullen medewerkers van de gemeente Deventer aanwezig zijn om op uw vragen en opmerkingen te reageren. Ook zal de initiatiefnemer aanwezig zijn en het voornemen kunnen toelichten.

 

Wat gebeurt er met uw reactie

Na de inzageperiode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzennota”. Mogelijk worden de plannen op onderdelen aangepast. Vervolgens worden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Het vervolg

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, is er de mogelijkheid om beroep tegen het bestemmingsplan aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.