Logo gemeente Deventer

Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras plaatsen, dan heeft u een terrasvergunning nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt uw terras op gemeentegrond? Dan betaalt u precariobelasting. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van de openbare grond.

Online aanvragen

U kunt online een terrasvergunning (horeca) aanvragen. Heeft u ook een exploitatievergunning nodig en/of een een alcoholwetvergunning? Dan kunt u deze met hetzelfde formulier aanvragen.

Vooraf regelen: alle documenten en eHerkenning

Het is niet mogelijk uw aanvraag tussentijds op te slaan en later verder te gaan. Wij adviseren u daarom zoveel mogelijk gegevens bij de hand te hebben als u met de aanvraag begint. Zorg ervoor dat u voor die tijd uw eHerkenning heeft geregeld.

Wat heeft u nodig?

Voor een terrasvergunning:

  • een duidelijke tekening (schaal 1:100) van de situering en de afmetingen van het gewenste terras met maten in meters;
  • kleurenfoto's of folders in kleur en informatie over het materiaalgebruik van terrasstoelen en -tafels, parasols en windschermen. Het materiaalgebruik van genoemde terraselementen wordt voorgelegd aan een adviescommissie om te bepalen of wordt voldaan aan de criteria "chique en ingetogen", zoals die in het terrassenplan van de gemeente zijn verwoord.

Kijk bij de informatie over de exploitatievergunning en de alcoholwetvergunning welke documenten u nodig heeft, als u die vergunningen gelijktijdig wilt aanvragen.

Termijn

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken op uw aanvraag (gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag ontvangen). De tijd die u eventueel gebruikt om uw aanvraag aan te vullen, wordt bij deze 8 weken opgeteld. In sommige gevallen verlengen wij daarna de termijn nog met maximaal 8 weken.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Het aanvragen of wijzigen van een terrasvergunning voor onbepaalde tijd kost € 585. Een tijdelijke (uitbreiding van een) terrasvergunning voor de duur van een evenement kost € 124. Daarnaast betaalt u precariobelasting.

De hoogte van de precariobelasting is afhankelijk van de situering en oppervlakte van het terras. De precariobelasting bedraagt hiervoor jaarlijks (2024):

voor de Brink in Deventer

€ 41,75

per m2 per jaar

voor het Grote Kerkhof in Deventer           

€ 41,75

per m2 per jaar

voor de rest van de binnenstad

€ 31,89

per m2 per jaar

buiten de binnenstad

€ 21,18

per m2 per jaar

Voor ingebruikname van gemeentegrond ten behoeve van een incidenteel (extra) terras gelden de tarieven (2024) per week of gedeelte van een week:

voor de Brink in Deventer

€ 1,36

per m2

voor het Grote Kerkhof in Deventer

€ 1,36

per m2

voor de rest van de binnenstad

€ 1,06

per m2

buiten de binnenstad

€ 0,68

per m2

Onder tabblad 'Bijzonderheden' vindt u meer uitleg over de tarieven voor de binnenstad.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een horecabedrijf;
  • Uw terras voldoet aan de gestelde eisen (zie de Beleidsregels Terrassenplan 2016);Er blijft voldoende ruimte over voor voetgangers.

Bekijk voor meer informatie www.deventer.nl/terrassenplan.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De aanvraag wordt getoetst aan de gemeentelijke terrasrichtlijnen en de bepalingen in het geldende bestemmingsplan. Ook wordt de aanvraag beoordeeld op de mogelijk nadelige beïnvloeding van de openbare orde en/of het woon- en leefklimaat in de omgeving van het horecabedrijf. Als het terras zich op de weg bevindt, beslist de burgemeester over de ingebruikneming van die weg ten behoeve van het terras.

Om tot een goede beoordeling van uw aanvraag te komen, vraagt de gemeente advies aan derden.

Openingstijden terras

De terrassen moeten uiterlijk om 01.00 uur sluiten. Het is mogelijk dat op uw vergunning een aangepaste tijd staat.

Aanpassing terras bij markt of evenement

Op dagen en tijden dat er markt of een evenement plaatsvindt, moet het terras (waar nodig) geheel of gedeeltelijk worden vrijgemaakt. Ook bij wegwerkzaamheden of herinrichting van de openbare grond kan het voorkomen dat (een deel van) het terras tijdelijk of permanent moet worden verwijderd.

Toezicht/Sanctiebeleid

De politie, de marktmeester en de toezichthouders van de gemeente hebben bevoegdheid voor wat betreft de naleving van de terrasvergunningen.

Opslag precario voor terrasschermen op de Brink

Op de Brink staan gezamenlijke terrasschermen. De gemeente heeft deze voorgefinancierd. De desbetreffende ondernemers betalen dit in 10 jaar terug via een opslag op de precario. Dit is gestart in 2014. In 2024 gaat het eigendom van de schermen over van de gemeente naar de horeca ondernemers.

Fonds promotie binnenstad

De gemeenteraad heeft op 14 december 1998 de terrasprecario verhoogd om de binnenstad te promoten. Sindsdien wordt jaarlijks 50% van de begrote terrasprecario in de binnenstad (exclusief de bijdrage voor de terrasschermen op de Brink) door de gemeente beschikbaar gesteld voor subsidie aan activiteiten (evenementen) die bijdragen aan de promotie van de binnenstad.

 Aanvragen hiervoor kunnen voor 1 maart worden ingediend bij de gemeente. De VVV en KHN brengen over deze aanvragen gezamenlijk een bindend advies uit aan de gemeente, waarna de gemeente de subsidies verstrekt.

Heeft u vragen over de exploitatievergunning, drank- en horecavergunning of terrasvergunning, neem dan contact op met onze horecamedewerkers via ons centrale telefoonnummer 14 0570.