Logo gemeente Deventer

Woningbouw Bathmen

Om Bathmen zowel nu als in de toekomst vitaal te houden, is er voor en door het dorp een Dorpsvisie 2020-2025 opgesteld. Daarin komt de wens naar voren om voorzieningen, werkgelegenheid en onderwijs voor Bathmen op peil te houden.

Hiervoor is een geleidelijke groei nodig.

De gemeenteraad heeft vervolgens in december 2021 de routekaart voor Bathmen vastgesteld. Daarin zijn 6 locaties aangewezen, die mogelijk geschikt zijn voor woningbouwontwikkeling (zie afbeelding hieronder). Daarbij wordt er ingezet op woningen voor jongeren, ouderen en een klein deel voor gezinnen.

 

Kaart met voorgestelde locaties routekaart Bathmen

 

Naar een gebiedsperspectief voor Bathmen

In samenwerking met Bureau Ruimtevolk gaan we de komende maanden samen met het dorp aan de slag, om deze 6 potentiële locaties verder te onderzoeken. We brengen in kaart wat de meningen zijn over de combinatie van locaties en woningbouwprogramma’s. De uitkomst van dit traject levert een gebiedsperspectief op, een visie op hoofdlijnen over de ontwikkeling van deze locaties en het dorp als geheel. Daarbij kijken we naast woningbouw ook naar andere kansen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie.

 

In gesprek: dorpsateliers

Samen met Bureau RUIMTEVOLK organiseren we 2 dorpsateliers in oktober en november 2022.

Het doel van deze interactieve bijeenkomsten is om Bathmenaren te betrekken bij het maken van het gebiedsperspectief. Daarin wordt een prioritering en een afweging voorgesteld voor de verschillende woningbouwlocaties uit de Routekaart.

Op het 1e atelier presenteerden wij een analyse met ruimtelijke en milieutechnische aspecten (pdf, 2 MB). Ook deelden wij de uitkomsten van een digitale enquête, waaraan meer dan 500 Bathmenaren deelnamen. Uit deze onderzoeken en de enquête werd duidelijk dat de locaties ten zuiden van het spoor (locaties 1 t/m 4) op vrijwel alle onderdelen gunstiger scoren. Veel bewoners willen graag dat er snel woningen gebouwd worden. Er zijn meerdere locaties nodig om aan de opgave uit de Routekaart Bathmen te voldoen. Die opgave gaat over het geleidelijk toevoegen van circa 650 woningen vóór 2035, voor met name starters en senioren.

Om nu een vervolgstap te zetten, wordt een 1e ruimtelijke visie voor de locaties gepresenteerd. Daarbij gaan we in op het Stedenbouwkundig en landschappelijk raamwerk, hoofdinfrastructuur, voorzieningen, station/ mobiliteitshub, locaties voor bedrijven en een palet aan woonsferen. 

Bekijk de presentatie door bureau RUIMTEVOLK (pdf, 3,8 MB). Zie ook de Facebookpagina van de werkgroep Bathmen 2035. Op de website van de Bathmense krant staat een artikel over Bathmen en de wens te groeien

Samen met de inwoners van Bathmen willen wij toewerken naar een Gebiedsperspectief. Een beeldende stedenbouwkundige verkenning voor Bathmen, waarin inzicht wordt gegeven op welke combinatie van locaties (uit de Routekaart) en in welke volgorde de woningbouwopgave in combinatie met voorzieningen het beste bijdraagt aan de ontwikkeling van Bathmen.

 

2e dorpsatelier

Het 2e dorpsatelier vond plaats op donderdag 17 november 2022 in de Dorpskerk in Bathmen. Bekijk de presentatie van de avond (pdf, 4 MB) en een terugblik (pdf, 48KB). In de Bathmense Krant is een artikel verschenen over het 2e dorpsatelier.

 

 

Digitale enquête afgerond

Veel inwoners van Bathmen gaven gehoor aan onze uitnodiging de enquête in te vullen. Bekijk de resultaten (pdf, 700 KB). Aanvullend hebben we specifiek de mening van jongeren gevraagd via een korte vragenlijst die zij via hun telefoon invulden. Bekijk de resultaten: infographic pagina 1, infographic pagina 2.

 

Gebiedsperspectief dorpsrand Bathmen vastgesteld door college B&W op 20 december 2022

De 6 potentiële locaties uit de Routekaart zijn de afgelopen maanden verder onderzocht, onder andere op basis van milieutechnische en ruimtelijke analyses en de enquêtes. Het resultaat is in nauwe samenwerking met de inwoners van Bathmen opgesteld en vastgelegd in het Gebiedsperspectief Dorpsrand Bathmen (pdf, 1 MB). Het Gebiedsperspectief biedt een raamwerk voor de invulling van de woningbouwlocaties. 

De nieuw te bouwen buurten moeten goed aansluiten op de bestaande structuren van het dorp, ze moeten een mix aan woningen bieden voor diverse doelgroepen en de historische en landschappelijke kwaliteiten van het dorp versterken, aldus het Gebiedsperspectief. Het gebiedsperspectief geeft ook een aanzet voor het type woningen dat de voorkeur kreeg in de Dorpsateliers, en hoe de ontwikkeling van de nieuwe buurten bijdraagt aan het ontstaan van een markante, nieuwe dorpsrand. Daarnaast hechten de inwoners ook veel waarde aan groen in de nieuwe buurten.

Tijdens de openbare raadsvergadering op woensdag 22 februari jl. stelde de Gemeenteraad met een ruime meerderheid het Gebiedsperspectief dorpsrand Bathmen (pdf, 98 KB) vast. De gemeente gaat de komende maanden in gesprek met grondeigenaren van locaties 2 en 4 uit het gebiedsperspectief. Daarna volgen de reguliere trajecten met een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplantrajecten.

 

Intentieovereenkomst, de basis voor een bestemmingplan

Op dit moment zijn we in gesprek met de eigenaren van de locatie (BPD en De Marken) om tot samenwerkingsafspraken te komen voor de aanpak van het vervolg. Deze aanpak leggen we nu vast in een intentieovereenkomst tussen eigenaren/ontwikkelaars en gemeente. Doel hiervan is het opstellen van een nota van uitgangspunten, die de basis gaat vormen voor het later op te stellen bestemmingsplan. Na het afsluiten van de intentieovereenkomst wordt er een communicatieplan opgesteld. Bij de uitwerking van deze plannen worden bewoners verder geïnformeerd.  

 

Doorlopend kunt u op deze pagina informatie vinden over de voortgang van het traject. Heeft u vragen? Stel ze gerust via wonenbathmen@deventer.nl