Logo gemeente Deventer

Beter Buitengebied

Ons Sallandse buitengebied is mooi en divers. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk versterken. Tegelijkertijd is het buitengebied in ontwikkeling en willen we daar ruimte aan geven. Dat betekent balanceren tussen beschermen en ontwikkelen. Tussen bewaren en vernieuwen. Kansen uit buiten.

Het beleid voor het buitengebied van de gemeente Deventer is vastgelegd in het bestemmingsplan ’Buitengebied Deventer, 1e herziening’ en in het in 2019 vastgestelde beleidsdocument ‘Kansen uit buiten’.

 

Bestemmingsplan Buitengebied

Het bestemmingsplan Buitengebied Deventer, 1e herziening geldt voor het grootste deel van het buitengebied van Deventer. Het plan bevat regels over wat u met grond en gebouwen mag doen. Het beschrijft ook de voorwaarden die bijvoorbeeld gelden voor het starten van een Bed and Breakfast of minicamping, of als u de functie van een bestaand gebouw wil veranderen. Vanaf 1 januari 2024 maakt dit bestemmingsplan onderdeel uit van het omgevingsplan van gemeente Deventer.

 

Kansen uit buiten

Het beleid Kansen uit buiten (pdf, 4 MB) is de Deventer invulling van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). De KGO is een regeling van provincie Overijssel die eisen stelt aan ontwikkelingen in de groene omgeving.

De KGO en ‘Kansen uit buiten’ bieden meer mogelijkheden dan het bestemmingsplan, maar daar worden wel voorwaarden aan gesteld. De belangrijkste voorwaarde is dat ontwikkelingsruimte (zoals het bouwen van een nieuwe woning) moet worden gecompenseerd met investeringen in de ruimtelijke kwaliteit (zoals het slopen van landschapsontsierende bebouwing). In het beleid ‘Kansen uit buiten’ beschrijft de gemeente Deventer hoe zij de KGO inzet.

 

Standaard gevallen: Rood voor Rood

Eerst worden er een paar standaardgevallen omschreven. U kunt hierbij denken aan het bouwen of uitbreiden van een woning, of het uitbreiden van bijgebouwen.

Deze standaardgevallen zijn gebaseerd op de Rood voor Rood-regeling, waarbij ‘Rood’ staat voor bebouwing. Dat betekent dat (landschapsontsierende) bebouwing wordt gesloopt en wordt vervangen door andere bebouwing of een uitbreiding van bestaande bebouwing. Het ene gebouw is niet 1 op 1 inwisselbaar voor een ander gebouw. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Gebouwen met asbestdaken zien wij graag verdwijnen. Daarom wegen wij het oppervlak van gebouwen met asbestdaken zwaarder.

Soms heeft u zelf te weinig sloopoppervlak op uw locatie. U kunt dan mogelijk gebruik maken van sloopoppervlak van een andere initiatiefnemer uit het buitengebied of uit de Sloopbank. Hoe dat werkt kunt u teruglezen in het beleid Kansen uit buiten. U kunt ook zelf meer oppervlak aan gebouwen slopen dan u nodig heeft voor uw ontwikkeling, en het resterende sloopoppervlak inbrengen in de Sloopbank. 

 

Maatwerk: Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Buiten de standaardgevallen om is maatwerk mogelijk. In plaats van het slopen van bebouwing kan op een andere manier in de ruimtelijke kwaliteit geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld door het landschap te verbeteren of door iets te doen voor de biodiversiteit. Ook het bouwen van woningen voor een bepaalde doelgroep, zoals starters, kan meetellen voor de ruimtelijke kwaliteit (sociaal-maatschappelijke kwaliteit).

Anders gezegd, met maatwerk is er veel mogelijk. Het is echter in veel gevallen niet van tevoren te zeggen ‘wanneer het goed is’. U zal zelf met een voorstel voor investeringen in de ruimtelijke kwaliteit moeten komen. De gemeente beoordeelt dit en geeft u zo nodig de gelegenheid de plannen aan te passen.

In 2020 is het ‘Kansen uit buiten’ beleid geëvalueerd. Het rapport (pdf, 4 MB) bevat een beschrijving van het beleid, welke projecten er zijn gerealiseerd in de periode 2018-2020 en welke compensatie hiervoor gold. Ieder project is uiteindelijk maatwerk, maar het geeft wel een beeld van hoe de ontwikkelingen van erven tot stand komen. Deze projecten kunnen u mogelijk ook inspireren.

 

Randvoorwaarden

Welke bouw- of sloopplannen u ook heeft, er gelden altijd 2 belangrijke voorwaarden: ze moeten passen binnen ons Sallandse landschap (of dit zelfs versterken) en bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Deventer. De gemeente beoordeelt of uw plan aan alle voorwaarden voldoet.

 

Hoe gaat het in zijn werk

Zowel in de standaardgevallen als in gevallen waarin maatwerk wordt geleverd, zijn er veel aspecten die beoordeeld moeten worden. De gemeente heeft daarom een werkwijze ontwikkeld voor de behandeling van dit soort plannen. De werkwijze is beschreven in het beleid ‘Kansen uit buiten’. De werkwijze wordt daarnaast kort beschreven in de animatie hieronder (2 minuten, 37 seconden). Alle stappen zijn ook op een informatieve en grafische manier verwerkt in een zogenaamde infographic (pdf, 1 MB).

 

Naar een YouTube filmpje

 

Heeft u vragen of wilt u een plan bespreken?

Heeft u nog vragen? We hebben een aantal veelgestelde vragen verzameld en van een antwoord voorzien. Heeft u daarna nog vragen of wilt u een plan bespreken? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar gemeente@deventer.nl of bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0570.