Logo gemeente Deventer

Bestemmingsplan, reageren

In het bestemmingsplan staat waarvoor grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Zoals voor wonen, winkels, horeca of bedrijven, maar ook voor wegen en natuur. Ook is in het bestemmingsplan opgenomen of er gebouwd mag worden en wat de oppervlakte en hoogte van gebouwen mag zijn. Als de gemeente een nieuw bestemmingsplan  vaststelt, gebeurt dat via een wettelijke procedure. Tijdens de procedure kunt u reageren op het plan.

Op onze website publiceren wij de bestemmingsplannen in procedure. U vindt deze ook in het Gemeenteblad.

Ontwerp bestemmingsplan: zienswijze mogelijk

Een ontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd voor de periode van 6 weken. Als u een reactie wilt geven op het ontwerp bestemmingsplan, brengt u een zienswijze in:

  • U kunt online een zienswijze indienen. Hiervoor logt u in met DigiD of eHerkenning;
  • U kunt ook mondeling of per brief een zienswijze indienen. Meer informatie hierover leest u in het ontwerpbesluit of de bekendmaking;
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie of een zienswijze indienen, maak dan een afspraak

Vastgesteld bestemmingsplan: beroep mogelijk

  • Na de inzageperiode van 6 weken worden alle reacties op het ontwerp plan samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde 'reactienota'. Mogelijk worden de plannen op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad.
  • Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een zienswijze op een ontwerp bestemmingsplan. Aan het instellen van beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn wel kosten verbonden. Informeer naar de kosten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorontwerp: inspraak mogelijk

In sommige gevallen wordt vóór de eigenlijke bestemmingsplanprocedure een voorontwerp ter inzage gelegd. In plaats van een zienswijze kunt u dan een inspraakreactie indienen. De termijn daarvoor is 6 weken. Na de inspraaktermijn wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. De gemeente geeft een reactie op de inspraakreacties die zijn ingediend.

Voorbereidingsbesluit: geen reactie mogelijk

Soms neemt de gemeente een voorbereidingsbesluit. Dat is het voornemen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. In de fase van een voorbereidingsbesluit kunt u nog niet reageren. Als een voorbereidingsbesluit van kracht is, kunt u wel een omgevingsvergunning aanvragen, maar wordt deze nog niet verleend. Dat kan pas als het nieuwe bestemmingsplan wordt vastgesteld. (Uitzondering: als de gemeente te lang wacht met het nieuwe bestemmingsplan.)

Wijzigingsplan of uitwerkingsplan

Of een bestemmingsplan gewijzigd kan worden of uitgewerkt moet worden, staat in het bestemmingsplan zelf. Een wijziging is bijvoorbeeld een verschuiving van het bouwvlak (stuk grond waarop een gebouw mag komen). Een uitwerkingsplan gebruiken we om een globale bestemming verder in detail uit te werken. 

U kunt terecht in stadhuis Deventer:

  • als u vragen heeft over herziening of wijzigen van een bestemmingsplan;
  • als u vragen heeft over het geven van een reactie op een bestemmingsplan in procedure.