Logo gemeente Deventer

Kansen uit buiten

In 2018 heeft de gemeenteraad hoofdlijnen voor de herziening van het Rood voor Rood-beleid vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben deze hoofdlijnen in opdracht van de gemeenteraad verder uitgewerkt in de regeling 'Kansen uit buiten'.

Met de regeling 'Kansen uit buiten' (pdf, 4 MB) is het Rood voor Rood-beleid herzien en geactualiseerd. De Rood voor Rood-regeling is aanzienlijk verruimd en er zijn nu ook mogelijkheden om bestaande gebouwen te vergroten in ruil voor de sloop van landschapsontsierende bebouwing. Het uitwisselen van sloopoppervlak voor het krijgen van bouwmogelijkheden wordt vergemakkelijkt door een zogenaamde sloopbank.

Bij dit alles is het de bedoeling dat de ruimtelijke kwaliteit toeneemt. Bij toepassing van de regeling kijkt de gemeente dan ook streng mee of voldoende kwaliteitswinst wordt behaald. Bijvoorbeeld op het gebied van landschap, cultuurhistorie en ecologie.

De regeling 'Kansen uit buiten' vervangt het ontwikkelingskader Wonen en Werken in het buitengebied van 2006 en de evaluatie daarvan uit 2009. De regeling voor herbestemming van Vrijkomende Agrarische Bebouwing zonder nieuwbouw (VAB-regeling) is sinds 2012 opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Deventer, 1e herziening. Deze regeling is nog actueel.

 

Evaluatie Kansen uit buiten

In 2020 was er een evaluatie van het vernieuwde Rood voor Rood-beleid. De bevindingen vindt u in het rapport (pdf, 4 MB). 

Hierin worden eerst de hoofdlijnen van Kansen uit buiten beschreven. Daarna volgen de opgedane ervaringen. Ten slotte worden de ontwikkelingen van het afgelopen jaar kort toegelicht en geïllustreerd.

 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van 1 van de Rood voor Rood-regelingen? Neem dan contact op met de Coördinator buitengebied via telefoonnummer 14 0570.