Logo gemeente Deventer

Chw bestemmingsplan Oranjekwartier - Herstelbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 28 december 2023 tot en met 8 februari 2024 voor iedereen ter inzage ligt:  

 

 • het bij raadsbesluit van 20 december 2023 gewijzigd vastgestelde Chw bestemmingsplan Oranjekwartier

 

Inhoud 

Op 1 november 2023 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan op het Chw bestemmingsplan Oranjekwartier, voor wat betreft de locatie waar het bestemmingsplan nieuwe woningen mogelijk maakt in de nabijheid van de Emmanuelkerk.

Het Chw bestemmingsplan Oranjekwartier wordt met inachtneming van de tussenuitspraak als volgt hersteld.

 1. Geluidschermen: Op de verbeelding is op een tweetal kavels de aanduiding 'geluidscherm' opgenomen. Op deze locatie is in de planregels een voorwaardelijke verplichting opgenomen om geluidschermen op te richten bij de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen en bij het gebruiken van de woningen (artikel 4 onder b en in artikel 15.4 onder b).
 2. Geluidwerende voorziening: Op de verbeelding is de aanduiding 'geluidwerende voorziening' opgenomen. Op deze locatie is in de planregels een voorwaardelijke verplichting opgenomen om een geluidwerende voorziening te realiseren voor de te openen geveldelen (zoals ramen) van de geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten (zoals slaapkamers) op de tweede en hogere bouwlagen bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor de woningen en bij het gebruiken van de woningen (artikel 4 onder a en in artikel 15.4 onder a).
 3. Vergunningvrij bouwen: In de planregels is de voorwaardelijke verplichting over geluid die was opgenomen in de bouwregel-16 ook opgenomen als regel binnen de bestemming Wonen-Oranjekwartier (artikel 3).
 4. Tekstuele aanpassing artikel 15.3: De formulering van het artikel is aangepast, hiermee wordt onder andere verwezen naar een aanduiding op de verbeelding.

 

Inzien

Het herstelbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kunt u digitaal inzien via: 

 • De gemeentelijke planviewer:

https://Deventer.tercera-go.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO0150Chw016-VG02

 • De gemeentelijke website:

https://www.deventer.nl/bestemmingsplannen onder het kopje ‘bestemmingsplannen die in procedure zijn’ 

 • Via de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.Chw016-VG02  

 • De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op

https://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/manifest/NL.IMRO.0150.Chw016-VG02/

 

 

Ook kunt u het herstelbesluit inzien tijdens de openingstijden bij:

 • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1
  Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570.

 

Reageren

Het herstelbesluit met bijbehorende bestanden ligt van donderdag 28 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024 ter inzage. 

 

Van vrijdag 29 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024 kan beroep worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door: 

 

 • een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht; 
 • een belanghebbende.

 

Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het Chw bestemmingsplan Oranjekwartier hoeven niet opnieuw beroep in te stellen tegen het herstelbesluit. Deze beroepen worden geacht mede tegen dit herstelbesluit te zijn gericht. Het herstelbesluit zal onverwijld ter beschikking worden gesteld aan de Raad van State.

 

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).