Logo gemeente Deventer

Stappenplan bouw en verbouw

Heeft u bouwplannen en vraagt u zich af of u hiervoor een omgevingsvergunning kunt krijgen? Doorloop dan het stappenplan.


Stap 1: de vergunningencheck

Ga eerst na of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft (vergunningcheck). Voer uw locatie en bouwplannen in op Omgevingsloket online en u ziet direct of u een vergunning nodig heeft.

In de folders over Vergunningvrij bouwen op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het bouwen of verbouwen zonder vergunning. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u meteen aan de slag.


Monumenten

Is uw pand een monument of ligt het in het beschermd stadsgezicht? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Wilt u (ver)bouwen, dan adviseren wij u uw plannen eerst in een vooroverleg te laten beoordelen door team Ondernemen en Vergunningen.

Meer informatie vindt u op Wonen in een monument. Weet u niet zeker of uw pand een monument is, dan kunt u daar ook de monumentenlijst raadplegen.

Het gebied van de binnenstad, inclusief het Rijsterborgherpark en de Worp (het plantsoen), behoren tot het beschermd stadsgezicht van Deventer. Of uw pand binnen de grenzen van het stadsgezicht valt, kunt u navragen bij de gemeente


Stap 2: de bestemmingsplantoets

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan toetst de gemeente uw bouwplan aan allerlei wetten en regels. Ook aan het bestemmingsplan.

 • Algemene informatie vindt u op de pagina bestemmingsplannen;
 • Het bestemmingsplan dat geldt voor uw gebied, vindt u op Ruimtelijkeplannen.nl;
 • Vragen over de bestemmingsplantoets kunt u stellen aan Publiekscontacten vergunningen;
 • Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Dan heeft u een vergunning nodig om van het bestemmingsplan af te mogen wijken.


Stap 3: de welstandstoets

Verandert door uw bouwplan het uiterlijk van het pand? Dan wordt uw bouwplan getoetst aan de welstandsnota. Ook reclameplannen worden getoetst.

 • Op de pagina Welstandsnota vindt u meer informatie over de welstandstoets;
 • Op de digitale welstandskaart ziet u met welke welstandseisen u rekening moet houden;
 • Er is een aparte digitale kaart beschikbaar voor Reclame.


Stap 4: bodemonderzoek

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het bouwen of verbouwen van een bouwwerk waar vaak mensen verblijven, zoals bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, dan moet u een (verkennend) bodemonderzoek laten uitvoeren. Hiermee kunt u aantonen dat u gaat bouwen of verbouwen op niet verontreinigde grond. Of u een onderzoek moet laten doen, kunt u navragen bij de gemeente.

Het bodemonderzoek moet door een erkend en gecertificeerd bureau worden uitgevoerd. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie en een lijst met erkende instellingen.

Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde gebruik, zal extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn. Kijk voor meer informatie bij het product bodemverontreiniging, sanering in het digitaal loket.


Stap 5: archeologisch onderzoek

De gemeente Deventer heeft een aantal belangrijke archeologische gebieden. Wilt u in zo’n gebied graven? Dan moet er eerst onderzocht worden of er archeologische resten aanwezig of te verwachten zijn. Is dat het geval, dan kan de gemeenten voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning.

Op de archeologische verwachtingenkaart is te zien welke gebieden binnen de gemeente archeologisch belangrijk zijn. Of u een archeologisch onderzoek moet laten doen, kunt u navragen bij de gemeente.


Stap 6: de Wet Natuurbescherming


Stap 7: parkeeropgave toetsing

Bouwplannen mogen niet leiden tot parkeeroverlast in de directe omgeving. Houd in uw bouwplan daarom ook rekening met de parkeerplaatsen voor auto en fiets. Niet alleen van bewoners en gebruikers, maar ook van bezoekers of personeel. Denk ook aan eventueel laden en lossen van goederen. 

Dit noemen we de parkeeropgave. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het parkeerbeleid. De geldende parkeernormen verschillen per gebied. U geeft bij de aanvraag omgevingsvergunning aan wat de parkeeropgave is en hoe u dit gaat oplossen.

Op de pagina Parkeeropgave toetsing vindt u meer informatie.

De volgende plannen worden in ieder geval aan de parkeeropgave getoetst:

 • bouwen van woningen en bedrijven
 • splitsen van een woning
 • vergroten van een bedrijfspand
 • veranderen van een gebruiksfunctie van een pand


Stap 8: een omgevingsvergunning of vooroverleg aanvragen

Voor grotere bouwplannen of bijzondere situaties (monument) kunt u eerst een vooroverleg aanvragen.

Voldoet uw bouwplan aan het bestemmingsplan, de welstandseisen en blijft het aantal parkeermogelijkheden ongewijzigd? Dan kunt u in ieder geval direct een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online. Wijkt het plan af van 1 of meer voorwaarden en dient u de vergunningaanvraag zonder vooroverleg in? Houd er dan rekening mee dat u uw plan mogelijk moet aanpassen tijdens het vergunningsproces, of dat de vergunning in het uiterste geval wordt geweigerd.

Wilt u bouwdossiers inzien of heeft u (oude) tekeningen nodig? Deze kunt u opvragen bij Publiekszaken Vergunningen of bij het Stadsarchief. Meer informatie vindt u op de pagina Archief van de gemeente.

Kadastrale gegevens kunt u opvragen via www.kadaster.nl.

 

Wegwijzer Participatie

De gemeente Deventer is ervan overtuigd dat inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden samen tot betere plannen, de mooiste oplossingen en de beste keuzes komen. Daarom vinden we het belangrijk dat er voldoende wordt geluisterd naar iedereen voor wie een plan of initiatief iets gaat betekenen of veranderen. Om u te helpen participatie voor uw plan of initiatief te organiseren, heeft de gemeente de Wegwijzer Participatie ontwikkeld.